စုေပါင္းရာဇဝတ္တရားရုံး၊ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ကိုကိုးကၽြန္းသေဘၤာ၀ယ္ယူရန္လ်ာထားခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းရာဇ၀တ္တရားရုံးေဆာက္လုပ္ရန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ကိုကိုးကၽြန္းသေဘၤာ၀ယ္ယူ ရန္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ လ်ာထားခဲ့သည့္ ေငြက်ပ္ ၁၆ ဘီလီယံကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခြဲေ၀ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ (ကိုယ္စား) စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ (ကိုယ္စား) စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းရာဇဝတ္တရားရုံး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ က်ပ္ (၆)ဘီလီယံ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ရုံး ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ က်ပ္ (၅)ဘီလီယံ၊ ကိုကိုးကြြ်န္းသေဘၤာ ဝယ္ယူရန္အတြက္ က်ပ္(၅) ဘီလီယံ စုစုေပါင္း(၁၆)ဘီလီယံကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းမွ လ်ာထာျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့လ်ာထားျခင္း မျပဳဘဲနဲ႔ စုစုေပါင္း က်ပ္(၁၆)ဘီလီယံကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ခြဲေဝစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔သို႔ ခြဲေဝျခင္းအားျဖင့္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ပါ လက္ရွိတင္ျပထားတဲ့ အတိုင္းပဲ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ စာရင္းရဲ႕ စုစုေပါင္းရေငြကေတာ့ ၇၇၂.၀၄၈ ဘီလီယံနဲ႔ စုစုေပါင္းသံုးေငြကလည္း က်ပ္ ၇၇၂.၀၄၈ ဘီလီယံပဲ ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ စုစုေပါင္းရေငြနဲ႔ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳဘဲနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ လိုအပ္မွာျဖစ္တဲ့ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေအာက္က လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကို ခြဲေဝလ်ာထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ပထမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ အေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၃)ဦးတို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ (ကိုယ္စား) စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည့္ အေပၚ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment