ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ က်ိဳက္ထီးရုိးေစေတာ္၊ အမႈိက္ဖ်က္ဆီးစက္၏ ကုန္က်မႈေငြ တစ္၀က္အား ဘုရားဘ႑ာေတာ္မွ က်ပ္(၂၄၂)သန္း ရယူသံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ

ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ က်ိဳက္ထီးရုိးေစေတာ္၊ အမႈိက္ဖ်က္ဆီးစက္၏ ကုန္က်မႈေငြ တစ္၀က္အား ဘုရားဘ႑ာေတာ္မွ က်ပ္(၂၄၂)သန္း ရယူသံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေမလ ၇ ရက္ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚရွိအမိႈက္ဖ်က္ဆီးစက္ ေဆာင္ရြက္ထား သည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၆)လ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြလံုးေငြရင္းျဖင့္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚအတြက္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီး မည့္စက္ (၁)လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုကာ က်ပ္သန္း (၄၀၀)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေစခ့ဲသည္။
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္ စက္ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကရာ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္မဟုတ္ဘဲ အမိႈက္ခြဲျခားသန္႔စင္စက္ ဟူ၍သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။
 
တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမွာ TMA Co.;Ltd ျဖစ္ၿပီး စတင္စမ္းသပ္လည္ပတ္လွ်က္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္ (၁)လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူ၍ အတည္ျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အမိႈက္ခြဲျခား သန္႔စင္စက္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို ကြဲလြဲစြာကိုေတြ႕ရွိရသည္။
 
ကုန္က်ေငြ က်ပ္သန္း(၄၈၄)ျဖင့္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခ့ဲၾကၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ က်ပ္ ၂၄၂ သန္းႏွင့္ ေဂါပကအဖြဲ႕မွ က်ပ္ ၂၄၂သန္း ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ မူလဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာတြင္ က်ပ္သန္း (၄၀၀)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕မွထုတ္သံုးေငြမွာက်ပ္သန္း ၂၄၂ သာ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွ စက္ရံုလုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ သတ္မွတ္ကာလထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေမးျမန္းလိုသည္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ (၆)လ ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေငြလံုးေငြရင္း က်ပ္သန္း (၄၀၀)ျဖင့္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးမည့္စက္အား ေဆာင္ရြက္ ထားရိွမႈ အေျခအေနအား ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။
 
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္(ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလ) ရန္ပံုေငြျဖင့္ က်ိဳက္ထိီးရိုးေတာင္ေပၚတြင္ အမိႈက္ဖ်က္ဆီး မည့္စက္တစ္လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကို T.M.A Recycle Co.;Ltdႏွင့္ တင္ဒါကာလတိုးျမင့္သျဖင့္ Wong Fong Myanmar Co.;Ltd မွ အဆိုျပဳလႊာ ထပ္တိုးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေကာ္မတီမွ T.M.A Recycle Co.;Ltd မွ အဆိုျပဳ တန္ဖိုးက်ပ္(၄၈၄)သန္းျဖင့္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစခ့ဲသည္။
 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္းလုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ၅၀%ျဖစ္ေသာေငြက်ပ္ (၂၄၂)သန္းကိုမြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလ)ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးက်န္ ၅၀%ျဖစ္ေသာေငြက်ပ္ (၂၄၂)သန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ နာယကအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ထံ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ညွိႏိႈင္းခ်က္အရ သေဘာတူေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာသည့္ အတြက္ က်န္ေငြအားက်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေဂါပကအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြမွ ကုမၸဏီသို႔ေပးေခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ထြက္ရွိလာေသာအမိႈက္မ်ားကို ခြဲျခားသန္႔စင္သည့္ စနစ္အဆင့္သာျဖစ္၍ သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ ထြက္ရွိလာေသာ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ဘူးခြံမ်ားကို ယာယီသိုေလွာင္ ထားရွိျခင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ အဆိုပါထြက္ရွိ လာသည့္ သန္႔စင္ခြဲျခားၿပီးအမိႈက္မ်ား၏ ေျမၾသဇာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္စနစ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍မရသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚမွ သယ္ယူဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္ေရးကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္စပ္ေမးျမန္းရာတြင္ အမိႈက္ဖ်က္သိမ္းစက္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြ သန္း(၄၀၀)ျဖင့္ အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး တင္ဒါေခၚယူစဥ္တြင္လည္း ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူ၍ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။
 
ပညာရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအၾကိဳေလ့လာတင္ျပခ့ဲသူမွာ ဦးလင္းမင္းေဌးျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတင္ဒါအႏိုင္ရခ့ဲသည့္ TMAကုမၼဏီ၏ MDမွာလည္း ဦးလင္းမင္းေဌးသာျဖစ္ေနသည္မွာ ထူးျခားေၾကာင္း၊ တင္ဒါရကုမၼဏီမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၈)ရက္ေန႔ တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ တစ္၀က္ျဖစ္ သည့္ (၂၄၂)သန္းကို က်ခံၿပီးေတာ့ က်န္တစ္၀က္ျဖစ္သည့္ (၂၄၂)သန္းကို ဘုရား ဘ႑ာရန္ပံုေငြထဲက သံုးစြဲက်ခံေပးရန္ စာေပးပို႔ခ့ဲၿပီး နာယကအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး(၂)ပါးတို႔ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ဟုဆိုကာ ဘုရားဘ႑ာေတာ္ရန္ပံုေငြမွ (၂၄၂)သန္းအား ရယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲ သည့္အေပၚ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႔ ဆရာေတာ္မ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ့ဲပါေသာ္လည္း ၾသ၀ါဒခံယူခ့ဲျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
ၾသ၀ါဒစရိယ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေလသာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱဦပ႑ိတ၏ တင္ျပစာတြင္ လုပ္ငန္းမစတင္မွီက အစိုးရအဖြဲ႔ ဘ႑ာေငြျဖင့္သာ သံုးစြဲမည္ဟု တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါေသာ္ လည္း စက္ရံုတည္ေဆာက္ၿပီးခါနီးမွ ဘုရားဘ႑ာေတာ္ေငြထဲမွ ကုန္က်ေငြတစ္၀က္အား ရယူသံုးစြဲခ့ဲျခင္းအား သေဘာမတူသျဖင့္ ကန္႔ကြက္စာေရးသား၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ပါ၍ ၾသ၀ါဒစရိယအဖြဲ႔ဆီ သြားေရာက္လမ္းညႊန္မႈ ခံယူခဲ့ျခင္းမရွိပါလွ်က္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ အမိႈက္ဖ်က္ဆီးစက္ကုန္က်ေငြ တစ္၀က္အား ဘုရားဘ႑ာေတာ္ေငြမွ ရယူသံုးစြဲေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းသည္ မည္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ မည္သုိ႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႕ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့သည္။
 
ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးက ဆက္စပ္ေမးခြန္း၏ ေနာက္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အမ်ားႀကီးရွိသည္ဟု သံုးသပ္မိသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္သည္ တရားစီရင္ေရးဌာနမဟုတ္သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသို႕ေမးခြန္းအား စာျဖင့္ (၁၀)ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခြင့္ျပဳပါရန္ တင္ျပခ့ဲသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment