ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းကို မေၾကာ္ျငာရဆိုသည့္ အယူအဆသည္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ မ်ား၏ က်င္‌့ဝတ္သိကၡာကို လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္မရွိဟု ဆုိ

ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းကို မေၾကာ္ျငာရဆိုသည့္ အယူအဆသည္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ မ်ား၏ က်င္‌့ဝတ္သိကၡာကို လိုက္နာရန္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ့ေသာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေဇာ္က ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းကို မေၾကာ္ျငာရ ဆိုသည့္ အယူအဆကို ျပန္လည္ စိစစ္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား၊ တာဝန္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား အပိုဒ္ ၄၁ တြင္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားသည္ မိမိအမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ကတ္ျပားမ်ားကို ေဝငွ၍ မိမိ၏လုပ္ငန္း ကိုေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ေလၽွာက္လႊာပုံစံ ဗလာစာ႐ြက္မ်ားေပၚတြင္ မိမိအမည္၊ လိပ္စာကို ႐ိုက္ႏွိပ္၍ႀကိဳတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ အျခားသူမ်ား လိုအပ္သလို အသုံးျပဳရန္ ေပးအပ္ျခင္းမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္းကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ထုံး၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၀၈) ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္း အမႈတြင္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား အတြက္ အမႈလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အျဖစ္ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ သတ္မွတ္ ေပးထားသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရသည္။
 
ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္လုပ္ငန္းကို အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ထားၿပီး ေဈးကြက္စီးပြားေရး စနစ္အရ လြတ္လပ္စြာ ေဈးကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမည္ဆိုပါက ေငြရရွိေရးအတြက္သာ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိရာ ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တရားမၽွတေရး၊ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအမႈသည္ အႏိုင္ရရွိေရး၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္ ရာေရာက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ အရ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးကို ကူညီေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္လည္း ညီၫြတ္မည္ မဟုတ္သည္ကို သတိမူသင့္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment