ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ ့စည္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးအဆိုကို ဇြန္လ ၆ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး က "နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို နိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ အဖြဲ ့ဝင္ ၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ့၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ ့ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ ့ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ သာ ဖြဲ ့စည္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ ့အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးၾကီး အဆို" ကိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္ အေရးႀကီးအဆိုကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး အေရးႀကီးအဆိုကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူခဲ့ရာလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment