ျမိဳ႕နယ္(၁၁)ျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴး၊ တြံေတး၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း အပါအဝင္ ျမိဳ႕နယ္(၁၁)ျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီိးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဇြန္လ ၅ ရက္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာ (၁၀၉၁.၉၆)ဧက ၊ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၁၀၀၀) ဧက၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၈၅၀) ဧက၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၁၀၈၈) ဧက၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ ( ၁၀၅၁.၃၆) ဧက၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ(၁၀၀၀)ဧက၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၁၈၇၁) ဧက ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာ (၁၀၀၀) ဧက ၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၇၅၀) ဧက၊ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧရိယာ (၁၀၀၀) ဧကႏွင့္ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အက်ယ္အဝန္း ဧရိယာ ( ၁၆၀၀) ဧကတိ႔ု ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 
`ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁) ၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အျပင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ လူဦးေရ သိပ္သည္းၾကပ္တည္းမႈ ေနာက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းဆီမွာလည္း စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ဝင္ေငြကို အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လည္း ျပန္လည္သံုးစြဲရန ္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။’’ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ္ဦိးေမာင္ေမာင္စိုးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 
ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ စက္မႈဇုန္ ေျမေနရာမ်ား လ်ာထားေရြးခ်ယ္ၾကမႈအေပၚ တုိင္းေဒသႀကီး၏ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ထပ္မံစီစစ္ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္အေဝး အမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၈) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၂၀၀၈) အရ အတည္ျပဳခ်က္လည္း ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
 
စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္သည္ ေဒသကိုသာဦးတည္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ work to the workers အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက ေဒသအက်ိဳးကို ေဒသရွိ လူမ်ားလက္ထဲတြင္ ေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ သေဘာျဖင့္ ရည္ရြယ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment