ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ အစီရင္ခံစာအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ရွင္းလင္း

ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်းရြာတြင္ Multipurpose Terminal ဆိပ္ကမ္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ စက္သံုးဆီတင္ပို႔သည့္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘၤာႀကီးျဖင့္ တိုက္ရိုက္ တင္သြင္းႏို္င္သည့္အတြက္ ကမာၻ႕ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္စခ သက္သာလာသည့္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေစႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဇြန္လ ၅ ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
 
`ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ပမာဏနဲ႔အညီ ရန္ကုန္၊ မႏ ၱေလး၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားနွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ လားရိွႈး၊ မူဆယ္လမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္းတြင္းပိတ္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကုန္စည္မ်ားကိုပါ ယခုဆိပ္ကမ္းသစ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ပဝင္ေငြ တိုးတက္ ရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသစ္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ား၊ ရရွိလာႏိုင္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္ျခင္း၊ စက္သံုးဆီတင္ပို႔တဲ့ မူရင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘၤာႀကီးျဖင့္ တိုက္ရိုက္ တင္သြင္းႏို္င္တဲ့အတြက္ ကမာၻ႕ေပါက္ေစ်းနဲ႔အညီ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းေတြကို အမ်ားျပည္သူဝယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္စခ သက္သာလာသည့္အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေစႏိုင္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသစ္နဲ႔ ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းစတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မယ့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရတဲ႔အတြက္ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာ ေက်းရြာတြင္ စက္သံုးဆီသိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို အဓိကထား၍ အျခားျပည္ပ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားကိုပါ လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ Multipurpose Terminal ဘက္စံုေသာ ဆိပ္ကမ္းသစ္တစ္ခု တည္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီအရင္ခံစာအား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ၾကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
 
ကြမ္းၿခံကုန္းႏွင့္ ေကာ့မႈးၿမိဳ႕နယ္ၾကား ေျမေနရာကို စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ စခန္းႏွင့္ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳရွိ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Royal Haskoning ကုမၸဏီ၊ Surbana Jurong ကုမၸဏီစသည့္ ကုမၸဏီိၾကီးမ်ားႏွင့္ ပဏာမ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာျခင္း၊ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
 
`ယခုတည္ေဆာက္မယ့္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ဟာ ဘက္စံုသံုးဆိပ္ကမ္းျဖစ္တာနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းမွ ထြက္ရွိတဲ့ ဆန္စပါး၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုတင္ပို႔ျခင္း၊ စက္မႈွဇုန္မ်ားက ထြက္ရွိတဲ့ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔ျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ စက္သံုးဆီတင္သြင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စက္သံုးဆီ တင္သြင္းျခင္းစတဲ့ ဆိပ္ကမ္းမ်ားပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္း(၉)ခုျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိျပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိက တံခါးေပါက္ျဖစ္၍ ေရေၾကာင္းမွ သယ္ယူပို႕ေဆာင္သည့္ ထုတ္ကုန္၊ သြင္းကုန္၏ (၉၅%)ကို စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိကာ ရန္ကုန္အတြင္းပိုင္း ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ (၁၆)ကီလိုမီတာ ကြာေဝးေသာ သီလဝါဆိပ္ကမ္းဟူ၍ အဓိက ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။ ရန္ကုန္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ သေဘၤာ(၄၆)စီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ေရာက္ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ (၂၆)စီးႏွင့္ သီလဝါ(၂၀)စီး ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ကာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘၤာလိုင္းေပါင္း(၂၀)မွ သေဘၤာ(၄၆)စီးသည္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိျပီး စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အိႏိၵယ၊ တရုတ္၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ ကုန္သြယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment