သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ရွိ နန္းေဟဝန္ပန္းၿခံ ကို မူလအမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္းၿခံ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္းမႀကီးနွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ ျမိဳ႕မရဲစခန္းေရွ႕ တည့္တည့္တြင္ရိွေသာ နန္းေဟဝန္ ပန္းျခံအား မူလအမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပန္းျခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈအား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းက ''သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား လမ္းမႀကီးနွင့္ သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းေရွ႕ တည့္တည့္တြင္ရိွေသာ နန္းေဟဝန္ပန္းျခံအား မူလအမည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ပန္းျခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္နိုင္ျခင္း ရိွ/မရိွ '' ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ အုတ္ဖိုစုရပ္ကြက္၊ ဦးပုိင္အမွတ္(၁၂၂)၊ ကြင္းအမွတ္ (၂၀)၊ကြင္းအမည္ (က်ိဳက္ေဘာမိေျမာက္ကြင္း)၊ ဧရိယာ (၁.၈၂၇)ဧကရိွ နန္းေဟဝန္ပန္းၿခံသည္ ယခင္ျမဴနီစပယ္အဖြဲ႕ပိုင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္ တည္ေဆာက္၍ ေက်ာက္တုိင္ကြင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ လမ္းညႊန္မႈအရ ၁၂.၁၂.၁၉၈၈ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပန္းၿခံအမည္ျဖင့္ ကေလးကစားကြင္းႏွင့္ပန္းၿခံကို တည္ေဆာက္၍ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားရိွခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ခန္႕တြင္ နန္းေဟဝန္ပန္းၿခံ အမည္သို႕ ယေန႕ထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။
 
ပန္းၿခံအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုအား ယခင္ကတည္းက တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္၍ နန္းေဟဝန္ပန္းၿခံ အမည္မွ မူလသတ္မွတ္ ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပန္းၿခံ အမည္သို႕ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပန္းၿံခံအမည္ ေျပာင္းလဲမႈအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment