ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယို ဥပေဒ၊ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမွစိစစ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ထပ္မံရယူကာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ျပန္ျကားေရး၊ဟုိတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေဒၚၾကည္ျပာ၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းလိုင္စင္အား ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ မည္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ဗီဒီယို ဥပေဒအခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ (၁၉) အရ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား အခန္း (၆)၊ နည္းဥပေဒ (၂၃)၊ (၂၄) အရ လည္းေကာင္း ဗီဒီယို လုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ား စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီက ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာတဲ့ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဂီတအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအ႐ံုး(ဗဟို)တို႔၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကိုရယူကာ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး၊ ခ႐ိုင္မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ခ႐ိုင္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတို႔၏ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမွ စိစစ္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံတင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ထပ္မံရယူၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ထို႔ျပင္ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား သို႔ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေသာ ကာရာအိုေက စက္တစ္စံုလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀ ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ ပါ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ား၊ အပိုဒ္ ၈ အပိုဒ္ ၁၃၊ အပိုဒ္ ၁၄ အရ “သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႀကီး ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြဲခြန္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွတ္ပံုတင္ခရေငြ(လိုင္စင္ေၾကး)၊ ပံုစံႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး ရေငြ မ်ား၊ ယင္း႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား၏ ငွားရမ္းခ ရေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေၾကး အသစ္/သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခႏွင့္ ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘ႑ာရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
“ကာရာအိုေကသီဆိုျခင္း လုပ္ငန္းကို ဗီဒီယိုျပသျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒႏွင့္ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း ၃၊ နည္းဥပေဒ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) အရ ဗီဒီယိုျပသျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ တိုးတက္လာသည့္ ေခတ္နဲ႔အညီ ျပည္သူမ်ား လက္ခံလာတဲ့ ဗီဒီယိုျပသျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ တိုးတက္လာ တဲ့ေခတ္နဲ႔အညီ ျပည္သူမ်ား လက္ခံလာတဲ့ ဗီဒီယိုကာရာအိုေကသီဆိုျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ စည္းကမ္းတက်နဲ႔ တစ္ေျပးညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၁.၈.၂၀၀၀ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၂/၂၀၀၀) အစည္းအေ၀းမွ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၇) ခ်က္ကို အေျခခံ စိစစ္ရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဗီဒီယုိကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို အဆိုပါစည္းကမ္းခ်က္ (၁၇) ခ်က္ေပၚ မူတည္ျပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ဗီဒီယို လုပ္ငန္းစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမွလုပ္ငန္း လိုင္စင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၁-၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္း လိုင္စင္ေပါင္း ၃၂၆ ခုရွိၿပီး၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္္ ၁၁၆ ခု၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၁၂ ခု၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၂၀ ခု၊ ေျမာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္ ၇၈ ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာရန္ပံုေငြ သို႔ ကာရာအိုေကလုပ္ငန္း လိုင္စင္အသစ္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၄၁.၁၀) သန္းေပးသြင္းထားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးပါက ကာရာအိုေက လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြအျဖစ္ က်ပ္ (၅၄.၈) သန္းခန္႔ ေပးသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment