အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြအား အလုပ္သမားက ဒီေလာက္ယူ အလုပ္ရွင္က ဒီေလာက္ေပးဆို႐ုံ ႏွင့္ မျပီးေသးဘဲ အလုပ္သမား ေတာင္းသည့္ႏႈန္း အလုပ္ရွင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုေၾကာင္းဆို

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြအား အလုပ္သမားက ဒီေလာက္ယူ အလုပ္ရွင္က ဒီေလာက္ေပးဆိုတာ ႏွင့္မျပီးေသးဘဲ အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမား ေတာင္းသည့္ႏႈန္းထားအား အလုပ္ရွင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကီးၾကီးမားမား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဴပ္(AFFM-IUF) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြးက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ We Generation Network ႐ုံးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အဆိုျပဳ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ(MWWRCC)၏ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။
 
အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုအား အလုပ္ရွင္မွ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ရရွိေရး က့ဲသို႔ေသာ စသည့္ အစိုးရပိုင္းမွ ေျဖေလ်ာ့ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဦးဇာနည္ေသြးက “သုံးပြင့္ဆိုင္ အလုပ္သမားက ဒီေလာက္ယူ အလုပ္ရွင္ဒီေလာက္ေပးဆိုတ့ဲ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကလည္း ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေပးမွာလဲ ေကာင္းမြန္တ့ဲ လူမႈလုပ္ငန္း၀န္းက်င္တစ္ခုကို အေကာင္းဆုံး တည္ေဆာက္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အသစ္ေတြ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု အသစ္ေတြ ပဋိပကၡ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမွာ ေတြကို ေရွာင္လြဲႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္း သြားလိမ့္မယ္။ အဓိကေျပာခ်င္တ့ဲ ျပသ၁နာက ဒီေန႔ဘက္ေပါင္းစုံက စိန္ေခၚမႈ ရင္ဆိုင္ရတယ္ဆိုတာ နားလည္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း၀န္းက်င္ တကယ္ေကာင္းေနဖို႔ တကယ္တည္ျငိမ္ေနဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက သတ္မွတ္ေပး႐ုံ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေပး႐ုံ တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုယ္တုိင္ အလုပ္ရွင္ကိုယ္တုိင္က အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းတာေပးႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဘာလုပ္ေပးမလဲ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
လက္ရွိ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ တစ္ရက္ ၈ နာရီလုပ္ခ ၄၈၀၀ က်ပ္သည္ ၎တို႔ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အမွန္တကယ္ အဆင္ေျပေစမည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္သည့္ ၅၆၀၀ က်ပ္ မဟုတ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းဆိုသည္။
 
ေရာင္ျခည္ဦး အဖြဲ႔မွ ကိုမ်ိဳးမင္းမင္းက “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အဆိုျပဳႏႈန္းထားက ၄၈၀၀ လို႔ ေျပာသြားတယ္ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဥာဏ္မီသေလာက္ တြက္ထားတာပါ။ တစ္ေန႔ ၄၈၀၀ ဆိုရင္ တစ္ေန႔ကို နာရီ ၈ နာရီရွိပါတယ္။ စားလိုရွိရင္ ၆၀၀ ရပါတယ္။ ၆၀၀ ကို တစ္နာရီမွာ မိနစ္ ၆၀ ရွိပါတယ္။ ၆၀နဲ႔စားၾကည္ပ့ါ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ အတြက္ လုပ္ခသည္ တစ္မိနစ္ကို ၁၀ က်ပ္ပဲရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အြန္လိုင္းသုံးမယ္။ ၁ မဂ္ကို ၆ က်ပ္က်ပါတယ္။ ဖုန္းဟယ္လိုဆက္ရင္ တစ္မိနစ္ကို ၂၅ ေလာက္ က်ပါတယ္။ အ့ဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္အားခနဲ႕ လုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရွိလာတ့ဲ အခေၾကးေငြနဲ႕ တန္၏မတန္၏ဟု အားလုံးစဥ္းစားလို႔ ရပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
၎တို႔ကြန္ရက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလုံးရွိ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၃၇ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳ လိုေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုံစံအတိုင္းျဖည့္စြက္လွ်က္ နည္းဥပေဒ-၄၀အရ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ေၾကညာျပီးေနာက္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ေပးပို႔ျပီး မိတၱဴကို အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္သမား ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (MWRCC)က တိုက္တြန္းထားသည္။
 
ထုိသို႔ တိုက္တြန္းထားေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ မူလက ရက္ေပါင္း ၆၀ ေၾကညာထားေသာ္လည္း ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ယင္းအတြက္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳျခင္းစာအား အခ်ိန္မီမေပးပို႔ႏုိင္ပါက ကန္႔ကြက္သူ နည္းသည့္အတြက္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက ၃၆၀၀ သတ္မွတ္လိုက္စဥ္က ျပသ၁နာမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕႔ခ်ဳပ္ MICS –TusFမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးသက္ႏွင္းေအာင္ကေျပာသည္။
 
ယင္းက “၄၈၀၀ အတည္ျဖစ္သြားခ့ဲရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္သလဲဆိုရင္ ၃၆၀၀ ျဖစ္သလိုပါပဲ။ ထူးမျခားနားေတြပဲ လာမွာေပါ့။ ဥပမာ အလုပ္ရွင္က တိုင္ေတြ ေလ်ာ့လိုက္တယ္လို႔။ ဖယ္ရီေၾကးေတြ မေပးေတာ့ဘူးလို႔ ဒါေတြပဲ တ၀ဲလည္လည္နဲ႕ လိုက္ရွင္းရမယ္။ ေသခ်ာတာက ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လိမ့္မယ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ကလည္း ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မထိန္းထားႏုိင္ပါဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နင္းျပားက နင္းျပားျဖစ္ေနဦးမွာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment