ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူ

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတို႕အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ လုိက္ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၇ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႕မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒုတိယအႀကိမ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၈)ကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရုံးသို႕ ႀကိဳတင္သတင္းပို႔ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး အစည္းအေ၀းခန္းမသို႔ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ မိနစ္ ၃၀ ႀကိဳေရာက္ရန္ႏွင့္ အစည္းအေ၀း မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါက ခြင့္တိုင္ၾကားစာမ်ားအား တစ္ရက္ႀကိဳ တင္ေပးပို႕ ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။
 
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး တို႕အား ယင္းတို႕၏သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment