စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္ အက်ိဳး ရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲအသုံးခ်ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္ အက်ိဳး ရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲအသုံးခ်ေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ ေဒသ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques (GRET) တို႔ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါစာခၽြန္လႊာအရ ခ်င္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ (၃) ႏွစ္ၾကာစီမံကိန္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံဝေျပာ ပိုလၽွံေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ၿမဳိ ့နယ္မ်ားတြင္ ၃ ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္း တစ္ရပ္အား နယ္စပ္ ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques (GRET) တို႔ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment