ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း အေပၚ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တစ္ဦးအား ရာထူးမွ ရပ္စဲႏိုင္ေရး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း အေပၚ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တစ္ဦးအား ရာထူးမွ ရပ္စဲႏိုင္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက တင္ျပခဲ့သည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးပါ၀င္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ ္လႊတ္ေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာ ယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္သည္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုင္နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနျခင္းအတြက္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ရပ္စဲနိုင္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ (ႏိုင္၀င္ဘာလ) ၂၉ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦး၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပုဒ္မ (၂၆၃) ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ႏွင့္အညီ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး ပါ၀င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦး စြတ္စြဲျပစ္တင္ခ်က္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment