ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္လမ္းႀကီးကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္မည္

ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္လမ္းႀကီးကို ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လ်ာထားေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ဘုန္း ေက်ာ္စံဦးက “ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ လမ္းမႀကီးသည္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကုန္ထုတ္ရန္ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ အတြက္ လြန္စြာပ်က္စီးေနၿပီး က်ဥ္းေျမာင္း ေနပါသျဖင့္ စနစ္တက် ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွကို သိရိွလိုေၾကာင္း'' ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ (၀ မုိင္ ၇.၄ဖာလံု) ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြျဖင့္ (၂ မုိင္ ၁.၆ ဖာလံု) ကိုလည္းေကာင္း၊ (၁၆)ေပ အက်ယ္ကြန္ကရစ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လ်ာထားခ်က္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံ တင္ျပထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္းခရိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ လမ္းမႀကီးသည္ ေရႊလင္ပန္း စက္မႈဇုန္အဝိုင္းမွ သီတာေအး ထန္းတပင္လမ္းႏွင့္ဆံုေတြ႕ရာ ေအးရြာေလးရြာအထိ (၆ မုိင္ ၄.၂၈ ဖာလံု) ရိွေၾကာင္း၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မွ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ထိ (၃ မိုင္ ၃.၂၈ ဖာလံု) မွာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ယူေသာ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းအက်ယ္ (၂၂)ေပရိွ၊ (၉)လက္မထု ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္၍ ကြန္ကရစ္ေပၚ၌ ႏိုင္လြန္ကကၱရာ ခင္းထားသည္။
 
အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ထန္းတပင္ထိ (၃ မိုင္ ၁ ဖာလံု)မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေသာ အပိုင္းျဖစ္၍ လမ္းအက်ယ္ (၁၆)ေပ၊ (၆)လက္မထု ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းလမ္း၏ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္မွာ (၈)တန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းလမ္းပိုင္းမွာ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ယာဥ္မ်ား၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ကားမ်ား၊ Transporter ကဲ့သို႕ေသာ (၁၅)တန္ အထက္ရိွ တန္ပိုယာဥ္ႀကီးမ်ား ေန႕၊ည ျဖတ္သန္း အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။
 
ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ေအးရြာေလးလမ္းမွာ အိမ္ေျခ (၅၁၆၈) အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရ (၁၉၆၀၃) ဦးကို အက်ိဳးျပဳလ်က္ရိွေသာ လမ္းျဖစ္၍ ယာဥ္သြားလာမႈ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးမ်ားအား ၂ လက္မ × ၄ လက္မ ေက်ာက္ႀကီးမ်ား ျဖည့္ခင္း ေဆာင္ရြက္ ထားေပးေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment