ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခကို သင့္ေတာ္သည့္ အခေၾကးေငြ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခကို သင့္ေတာ္သည့္ အခေၾကးေငြ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရုံး က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထားရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ က ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္ (၄)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထိန္၀င္း ၏ “ေသဒဏ္ သို႕မဟုတ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ဒဏ္ ထိုက္ေသာ ျပစ္မႈတို႕ကို တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ေရွ႕ေနမငွားႏိုင္ေသာ တရားခံမ်ားအတြက္ (Dock brief)ကို တရားရုံးေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ေရွ႕ေနငွားရမ္းေပးသည့္ အခါ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခ ႏႈန္းထားမွာ လာေရာက္ သက္ေသခံ သည့္ သက္ေသအာ းေပးသည့္ေန႕တြက္ စရိတ္ေအာက ္မ်ားစြာ ေလ်ာ႕ နည္း ေနသျဖင့္ တိုးျမွင့္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိ”ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ေသဒဏ္ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္မႈနဲ႕စြပ္စြဲခံရတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တရားခံအတြက္ အစိုးရေရွ႕ေန အတြက္ ဌားရမ္းခ အခေၾကးေင ြႏႈန္းထားအား လက္ရွိ ေန႕စား အလုပ္သမားရဲ႕ တစ္ေန႕လုပ္ခ ၃၆၀၀ နဲ႕ သက္ေသကို ေပးတဲ့ေန႕တြက္ စရိတ္ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ တိုးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ သင့္ေတာ္တဲ့ အခေၾကးေငြ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ ႏုိင္ ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး က စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန သေဘာထား ရယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမယ္” ဟု ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ယခင္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းက အလားတူ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေရွ႕ေနဌားစရိတ္ကို တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ရုံးက သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနကို သေဘာထား ေတာင္းခံၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ ေရွ႕ေနခႏႈန္းထားကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ခဲ့သည္။
 
“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႕မွာ အမိန္႕ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁/၂၀၁၃ ထုတ္ျပန္ ၿပီးေတာ့ ပထမေန႕အတြက္ ၂၅၀၀ က်ပ္ ဆက္လက္ လိုက္ပါေသာ ေန႕အတြက္ တစ္ေန႕ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ေသဒဏ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ ရွိတဲ့ အျခားတရားရုံး ခုံရုံးမွာ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပထမေန႕အတြက္ ၂၀၀၀ က်ပ္ ဆက္လက္ လိုက္ပါေသာေန႕အတြက္ ၁၅၀၀ က်ပ္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕ကေနၿပီး စတင္ခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
 
၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ကုန္က်စရိတ္ကို ၾကည့္သည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၏ ဘတ္ဂ်က္ ထဲမွ ေသဒဏ္ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္မႈႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး တရားခံမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေန ဌားရမ္းခ က်ပ္ခုႏွစ္သန္းခန္႔ က်ခံသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟုလည္း ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment