စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ Farmer’s Field School မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ Farmer’s Field School မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ က ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လဟယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္ က စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၌ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ Farmer’s Field School Programme မ်ားျဖင့္ အထူးစီမံခ်က္ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာ တြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
လဟယ္ေဒသရွိေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ လာႏိုင္ေစရန္ အတြက္ Farmer’s Field School မ်ားကိုလည္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ Farmer’s Field School မ်ားတြင္ (SALT) ေတာင္ေစာင္း စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စုိက္ပ်ိဳးမည့္ သီးႏွံမ်ားအပါအဝင္ စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏံွမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား (Good Agriculture Practice - GAP) ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ သံုးစြဲစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝေျမၾသဇာႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက် သံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သီးႏွံပိုးမႊားေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၄) ႀကိမ္ခန္႔၊ ခရိုင္အဆင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ လစဥ္ႏွင့္ ဒသမွာရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္မ်ားမွ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအား အနီးကပ္ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
Average: 2 (1 vote)

Add new comment