က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိက အေရးယူမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေျမကြက္လပ္မ်ား၌ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ မႈမ်ား ရွိပါက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး က ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္ေမာင္ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ရွိေသာ ေျမကြက္လပ္ မ်ားကို စီးပြားေရးအရ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက က်ဴးေက်ာ္ခြင့္ ျပဳေနျခင္းကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ယင္းသို႕ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္မႈကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ခြင့္ျပဳေနပါက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္ပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို တာဝန္မွရပ္စဲသည္အထိ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ထမ္းမွ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳေနပါက အဆိုပါဝန္ထမ္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယ ူေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သုေတသန စီမံကိန္းအရ ဌာနဆိုင္ရာေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေနသူမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားၿပီး စာရင္းေကာက္ခံထားရွိၿပီး အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး က်ဴးေက်ာ္ သက္ေသခံလက္မွတ္ (Smart Card)မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထုတ္ေပးထားသည္။
 
ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္မႈရွိပါက တစ္တဲက်ဴး တစ္တဲရွင္းစနစ္ျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေျမကြက္လပ္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ရွိပါက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနအရ ပုဂၢလိက ပိုင္ေျမေပၚ တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနပါက ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment