ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ အစားထုိး ေျပာင္းလဲ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ အစားထုိး ေျပာင္းလဲလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
 
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ အစားထုိး ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦး၊ တပ္မေတာ္ သား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦး၊ စုစုေပါင္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး အစားထုိး ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment