အစိုးရလွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခမ်ား ေၾကြးတင္က်န္ရွိေနမႈ ေျဖေလ်ာ့ေပး၍ မရႏိုင္

 
အစိုးရလၽွပ္စစ္သုံးစြဲခမ်ား အေႂကြးတင္ က်န္ရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓါတ္အားခ ေၾကြးက်န္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရေငြစာရင္းတြင္ တရာဝင္ စာရင္းေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဓါတ္အားခ ေၾကြးက်န္မ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပး၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္ဟိန္း က အစိုးရလၽွပ္စစ္သုံးစြဲခမ်ား အေႂကြးတင္ က်န္ရွိေနရျခင္း အေပၚ မည္သို႔ ေျဖေလၽွာ႔ေပးႏိုင္မည္ႏွင့္ မီတာခ ခန္႔မွန္းေကာက္ယူမႈျဖင့္ တာဝန္မေက်ပြန္မႈကို မည္သို႔ အေရးယူမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ မီတာခ ခန္႔မွန္းေကာက္ယူသည့္ တာဝန္ မေက်ပြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ထိန္းေက်ာင္း လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အထူးတိုးပြားလာေသာ မီတာလံုးေရမ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ ထားႏိုင္ ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment