လူတစ္ဦးတြင္ ဖုန္းကတ္မ်ားစြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ေစသျဖင့္ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္

လူတစ္ဦးတြင္ ဖုန္းကတ္မ်ားစြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ေစသျဖင့္ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေန၀င္းက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္ ၏ "လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေစျခင္း ၊ ရပ္ရြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ IT နည္းပညာ သုံးစြဲမႈကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ (Monitoring) ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း"အဆုိအား အႀကံျပဳေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
နည္းပညာ ျမင့္မားသည့္ေခတ္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ ေဖာက္ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီျဖစ္၍ ဖုန္းကတ္မ်ားကို ယခုကဲ့သို႕ အလြယ္တကူ ရရွိေနျခင္း အေထာက္ အထားမဲ့ လႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ၊လူတစ္ဦးလွ်င္ ဖုန္းကတ္မ်ားစြာ ကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ေစသျဖင့္ စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေန၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ အိုင္တီနည္းပညာကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ နည္းပညာ အခက္အခဲႏွင့္ အသုံးျပဳသည့္ စက္ကိရိယာမ်ားမွာလည္း လြန္စြာ တန္ဖိုးၾကီးမားေၾကာင္း သိရသည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနအရ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အသုံးျပဳရန္သင့္မသင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခား အကူအညီယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါကလည္း လုံၿခဳံေရးရႈေထာင့္ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment