ဆရာအတတ္ပညာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲျခင္း အေထာက္အကူျပဳ မည့္ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒေရးဆြဲမည္

ဆရာအတတ္ပညာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲျခင္း အေထာက္ အကူျပဳမည့္ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳ ေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒေရး ဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ပင္လံုေဆာင္ခန္းမ၌ က်င္းပခ့ဲေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။
 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ Sustainable Development Goad 4 ကို ရရွိရန္ ဆရာမ်ားသည္ အဓိကက် ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာအတတ္ ပညာ က႑ကို ပိုမိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္၍ တိက်ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စနစ္တို႔ကို တိက်စြာ သတ္မွတ္ ထားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဆရာမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ခန္႔ထားျခင္း၊ ဆရာမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္လက္ တည္တံ့ေစျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား စသည့္ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳ ေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း လက္ရွိပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားကို ၄ ႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ မ်ားအျဖစ္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္ ရြက္ ျခင္းမွာ မူလတန္းဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို တုိးျမွင့္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဆရာအတတ္ပညာက႑တြင္ ဆရာ မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာအတတ္ပညာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အရည္အေသြး အာမခံမႈရွိေရးကို လိုအပ္ေသာ ပူးေပါင္း ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။
 
Ms. Diane က Components of a comprehensive teacher policy and how to develop it ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေျပာၾကားရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး Teacher Policy ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးျမွင့္တင္ မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဆရာ အတတ္ပညာ စံအညႊန္းေဘာင္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက ေမးျမန္းအၾကံျပဳခဲ့ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
 
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးညီလွငယ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ UNESCO Paris၊ Teacher Task Force မွ Project Officer Ms. Diane၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ UNESCO Myanmar မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
စိုင္းဟန္
ဓာတ္ပုံ- ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment