ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး ေဆာက္ လုပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၏ ေျမာက္ပို္င္းခရိုင္ တရားရုံးအား အျခားခရိုင္ တရားရုံးမ်ားနည္းတူ ခရိုင္အဆင့္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးအတြက္ ေျမေနရာ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦ ရရွိရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေျမေနရာရရွိပါက တရားရုံး အေဆာက္အဦသစ္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ရန္ပုံေငြေတာင္းခံ၍ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း စြဲဆိုတင္ပို႔သည့္ အမႈေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ရာဇ၀တ္မႈေပါင္း ၃၀၀ မႈႏွင့္ တရားမမႈေပါင္း ၁၉၃ မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စြဲဆိုတင္ပို႔သည့္ အမႈေပါင္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈေပါင္း ၇၃၀ မႈႏွင့္ တရားမမႈေပါင္း ၈၅၉ မႈစြဲဆိုတင္ပို႔ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရုံးတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မႈခင္းမ်ား စြဲဆိုတင္ပို႔မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဒုတိယခရိုင္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ထပ္မံခန္႔ထားေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment