ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စု အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ”၊ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ” စသည့္ အသံုး အႏႈန္းမ်ားအား ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ျပန္လည္ေခ်ပ

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ” “လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ” စသည့္ စကားလံုး မ်ားအား အသံုးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းသုိ႔ တစ္ဖက္သတ္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာ သံအမတ္ၾကီးက “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ” “လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ” ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸာယ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ အလြယ္တကူ သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား မဟုတ္ဘဲ အထူးသတိထား သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းနွင့္ တရားေရးရာဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းအျပင္ သံအမတ္ႀကီးက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မည္သို႔မွ် လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ စကားရပ္မ်ား သံုးနႈန္းမႈကို လံုးဝလက္မခံ ျပင္းထန္စြာ ကန့္ကြက္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဆင္မျခင္ အေထာက္အထားမဲ့ အသံုးျပဳမႈမ်ဳိးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ား အၾကား ပိုမိုစိတ္ဝမ္း ကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားေစေၾကာင္း အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Ref : Ministry of Foreign Affairs Myanmar
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment