ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္အပ္ႏွံသည့္ ေျမဧရိယာ (၂၆၆၅)ဧကအား မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သုို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ အပ္ႏွံသည့္ ေျမဧရိယာ ၂၆၆၅ ဧကအား မူလပုိင္ရွင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ အခမ္းအနား တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္၍ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး၊ ဦးလွေက်ာ္၊ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴ ခရိုင္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နံ႔သာၿမိဳင္ ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ကာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ ေျမဧရိယာ ၂၆၆၅ ဧကအား ျပန္လည္္ လဲႊြေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ျပ ဆုိင္ရာ၊ အေျခခံ ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ဆာက္ျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အထူးစီမံကိန္း သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အထူး စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားသုိ႔ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးျခင္ းစသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စား၀တ္ေနေရး စသည့္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး ျပည္သူမ်ား ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈၿပီး စာနာစိတ္ထားကာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားခ်မွတ္၍ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
လယ္ယာေျမျပသနာမ်ား အျမန္ဆုံးၿပီးျပတ္ေရး၊ စြန္႕လြတ္ေျမမ်ားကို အမွန္ တကယ္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏုိင္ေရး၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတုိ႕အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေနျပည္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားတြင္လည္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္းခံ ရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား သာမက သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမအလုိက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လယ္ယာေျမ ဆုိင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမ ျပသ၁နာမ်ားကို မူ၀ါဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စီစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။
 
အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ႏွင့္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး၊ ဦးလွေက်ာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္၀င္းတုိ႔က ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔ လႊတ္သည့္ေျမမ်ားကုိ မူလေတာင္သူမ်ား ကုိယ္စား ေတာင္သူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ယာယီလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ (ပုံစံ-၃) မ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ သုေတသန ဌာနမွ ယခင္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧက (၃၁၅၀) အနက္အမွန္ တကယ္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည့္ ေျမဧရိယာ(၄၈၅) ဧကကိုသာ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ေျမ(၂၆၆၅)ဧကအနက္ မူလပိုင္ ရွင္ေတာင္သူ(၂၀၉) ဦးအား ေျမဧရိယာ (၈၇၀ ဒသမ ၁၂)ဧကကို ယာယီ လုပ္ပိုင္ခြင့့္ျပဳ လက္မွတ္(ပံုစံ-၃) လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အျခားေျမ(၁၇၉၄ ဒသမ ၆၈)ဧကကို အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေျမဧရိယာ အျဖစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမဧရိယာ (၂၂၆၀၄ ဒသမ၂၅၇) ဧက ကုိ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ မူလေတာင္သူမ်ားသုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေျမ (၉၃၃၉ဒသမ ၅၃) ဧကႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္ သည္(၁၃၂၄၂ ဒသမ၃၇၇) ဧကကုိ အစုိးရစီမံခန္႔ခဲြ ပိုင္ခြင့္ ေျမ အျဖစ္ လဲြေျပာင္းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းေဒသ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ရက္က ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ နရ သီဟပေတ့ေစတီေတာ္ႏွင့္ ဓမၼရာဇာႀကီးေစတီေတာ္တုိ႔အား ေရွးေဟာင္း လက္ရာမပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနမႈကုိ လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment