ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (MIIT) ပထမႏွစ္ သင္တန္းသား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ( MIIT ) ပထမႏွစ္ သင္တန္းသား ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာထားသည္။
 
ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ( MIIT ) ပထမႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို ၁-၁၂-၂၀၁၇ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကဘာသာရပ္ႏွစ္ခု သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ကာ B.E (Hons) ဘြဲ႕ အပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၀ ဦးစီ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ -
• ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
• ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ သမုိင္း၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
• ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
• ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
• ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ဇီ၀ေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ
စသည့္ ဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ယင္းအျပင္ ႏုိင္ငံျခားသား ပါေမာကၡမ်ား ပါ၀င္သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈအား နားလည္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို MIIT ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနနွင့္ MIIT Website ျဖစ္ေသာ www.miit.edu.mm တို့၌ ၂-၁၀-၂၀၁၇ တြင္ စတင္ရယူနိုင္ျပီး ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရပါမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ ၈-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန့တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ ေျဖဆိုရပါမည္ျဖစ္ကာ နမူနာ ေမးခြန္းပံုစံအား MIIT Website တြင္ ေလ့လာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို MIIT Website နွင့္ ဖုန္း ၀၉-၇၈၅ ၅၅၇ ၇၀၃ နွင့္ ၀၉-၇၈၅ ၅၅၇ ၇၀၉ သို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း နိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment