အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တရားမ၀င္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားပိုင္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေသြဖယ္ၿပီး တရားမ၀င္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားရွိပါက နစ္နာသူမ်ား အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာ သည္။
 
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အသင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၀၂၃ သင္း မွတ္ပုံတင္ ထားရွိၿပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူ စစ္ေဆးရမည့္ အဖြဲ႕အစည္း ကို ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေၾကာင္း လည္း ၎ကဆိုသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ေဝး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႔မည္မၽွ ရွိပါသနည္း၊ ယင္းအသင္းပိုင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို မည္သည့္ အဖြဲ႔က တာဝန္ယူ၍ မည္သို႔မည္ပုံ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကို သိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ ၉၀၆ သင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ ၃၄၅ သင္း၊ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ ၆ သင္း၊ ခ႐ိုင္မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ ၁၆၆ သင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္ေရး အဖြဲ႕ ၁၄၂၉ သင္း စုစုေပါင္း ၂၈၅၂ သင္း မွတ္ပုံတင္ ထားရွိၿပီး အစုိးရမ ဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕ ၁၇၁ သင္းကိုလည္း စိစစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment