သုိေလွာင္မႈစနစ္ တစ္ပါးတည္းပါသည့္ Panasonic မွ ဆုိလာလွ်ပ္စစ္မီး

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ LED မီးျဖင့္ အလင္းေပးႏုိင္မည့္ Eneloop Solar Storage စနစ္ကုိ ပန္နာဆုိးနစ္ကုမၸဏီက မိတ္ဆက္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိစနစ္တြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဆုိလာဓာတ္အားျပား ၊ စြမ္းအင္သုိေလွာင္မႈႏွင့္ LED မီးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ဆုိလာျပားမွ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ နစ္ကယ္မက္တယ္ဟုိက္ဒရိတ္ (NiMH) ဘတ္ထရီငယ္တစ္ခုျဖင့္ သုိေလွာင္ထားႏုိင္ၿပီး LED မီးျဖင့္ အလင္းေရာင္ေပးျခင္း မုိဘုိင္းဖုန္းကဲ့သုိ႔ ကိရိယာမ်ားကုိ အားသြင္းျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကမၻာေပၚ၌ လွ်ပ္စစ္မီးအသံုးမျပဳႏုိင္သူ (သုိ႔) လံုေလာက္စြာ မသံုးႏုိင္သူမွာ ကမၻာ႔လူဦးေရ ငါးပံုတစ္ပံုျဖစ္သည့္ ၁.၃ ဘီလီယံခန္႔ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိသု႔ိ လွ်ပ္စစ္မီး အသံုးမျပဳႏုိင္သည့္ ေဒသအမ်ားစုတြင္ အလင္းေရာင္ေပးရန္အတြက္ ေရနံဆီမီးအိမ္၊ ျပန္လည္အားသြင္းရသည့္ ဘတ္ထရီမီးအိမ္၊ ဒီဇယ္မီးစက္ စသည္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳရသည္။ ထုိနည္းလမ္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ အလင္းေပးႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ မီးခုိးေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိျခင္း စသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားရွိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အာရွႏွင့္ အာဖရိက၌ မုိဘုိင္းဖုန္း ကြန္ရက္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ရွိေနေသာ္လည္း ဖုန္းအားသြင္းႏုိင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္။

ပန္နာဆုိးနစ္ကုမၸဏီသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ အလင္းထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ဖန္တီးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ခ်ထားသည္။ ထုိရည္မွန္းခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေသာ ဆုိလာမီးအိမ္ကုိ ၂၀၁၃ တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္စာရင္း၌ Eneloop Solar Storage စနစ္ကုိ ထပ္မံေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Eneloop Solar Storage စနစ္တြင္ ၅ ၀ပ္ LED မီးေခ်ာင္းတစ္ခုႏွင့္ ၁.၅ ၀ပ္ LED မီးလံုးတစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား အားျပန္သြင္းရန္လည္း USB ဓါတ္အားေပါက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ Eneloop အား လက္ရွိ အေရာင္းကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေရာင္းခ်သည့္ ပံုစံအျဖစ္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေန ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရး ကူညီေနေသာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ျဖန္႔ေ၀ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

Eneloop တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ပန္နာဆုိးနစ္၏ နစ္တယ္မက္တယ္ဟုိက္ဒရိတ္ နည္းပညာေၾကာင့္ ဘတ္ထရီ၏ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။ ဘတ္ထရီအား ဆုိလာစြမ္းအင္ျဖင့္ ငါးနာရီအတြင္း အားအျပည့္သြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Eneloop အား ေနအိမ္၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ေစ်းမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ေပးရန္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Eneloop သည္ ဂ်ပန္ဒီဇုိင္း အင္စတီက်ဳက ေရြးခ်ယ္သည့္ ၂၀၁၅ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္ဒီဇုိင္း ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

KHTun

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment