အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

အမ်ိဳးသား ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးက အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၄၃/၂၀၁၆)ကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အမ်ိဳးသား ပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မစီမံကိန္း (National Transport Master Plan) တြင္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ “အမ်ိဳးသား ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ” ကိုျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတို႔က ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ပင္မစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ကာလ အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား ဦးစားေပးအလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေငြ ရရွိေရးအတြက္ ႏုိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ နွစ္စဥ္ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြ အကူအညီမ်ား ရယူျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ ခြင့္ျပဳျခင္း တို႔အား ဆုံးျ ဖတ္ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ပင္မစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပို႔ေဆာင္ေရး စႀကၤန္မ်ားအား ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအား သုံးသပ္စစ္ေဆး၍ လိုအပ္ပါက ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား အေျခအေန နွင့္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျပာင္းလဲ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ား အပါအဝင္ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တစ္ခုလုံး ႏုိင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ မူဝါဒ၊ မဟာဗ်ဴဟာနွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဇာ္မင္းထြန္းThe Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment