စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ ၂၄၁၅ ဦး ကုိ ျပန္လည္ လက္ခံရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရ ေတာင္းဆုိ

ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရမိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား

စစ္ေဆးအတည္ျပဳ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ

လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက

ဖမ္းဆီးထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသား ၁၀၃ ဦးကုိ တနလၤာေန႔က ဘဂၤလား

ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္ ။ ေမ ႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းက ဘဂၤလားပင္

လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ဘဂၤလား

ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသား ၇၂၉ ဦးအနက္ ယခုလႊဲေျပာင္း ေပးသူမ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ျဖစ္

သည္ ။

စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီးသည့္ နုိင္ငံသားအားလံုးကုိ ျပန္လည္ လက္ခံၿပီးေနာက္ ဘဂၤ

လားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုိသုိ႔ လက္ခံျခင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက

တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ကုိ ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

 

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ဖုိ႔ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရ

တဲ့ အတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလားတူ စိတ္

ထားရွိဖုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး

၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္ ။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဒုကၡ

သည္ ၂၄၁၅ ဦးကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီး

ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နုိင္ငံျခားေရး အတြင္း၀န္ အ

ဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထုိဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့

သည္ ။

 

သုိ႔ေသာ္ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ရခုိင္ျပည္

နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤါလီ ေထာင္

ေပါင္းမ်ားစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခား

ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္ ။

 

KHTun

The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment