စည္ပင္သာယာေရး ေန့စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ အေျခခံအက်ဆံုး စည္ပင္သာယာေရး ေန႕စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္ လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအင္း အရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဂၤလာ ေတာင္ၫႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္က “ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွ အေျခခံအက်ဆံုး စည္ပင္သာယာေရး ေန႕စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပားမ်ားကို စီမံခ်က္ခ်ျပီး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဉ္ရိွ/မရိွ ” ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရ တာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္ကာလမွ စတင္၍ ေျဖေလွ်ာ့မႈ မ်ားျဖင့္ သစၥာစီမံခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အျပင္ ေနာင္လာမည့္ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး မဲေပးပိုင္ခြင့္မဆံုးရႈံးေစေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တိက်မွန္ကန္ ေစေရး ျပဳစုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္ မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း၊ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္းမရွိသူမ်ားအား တရား၀င္အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း/ယာယီအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းအား လက္ရွိကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။
 
အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း မရွိေသးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားအား တရား၀င္အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း/ ယာယီအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ၎တို႔၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ေနထိုင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းျဖင့္ တရား၀င္ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းစိစစ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိၿပီး၊ မူလေဒသတြင္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ရရွိကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိေဒသတြင္ (၃)ႏွစ္ အထက္ ေနထိုင္ၿပီးသည့္ သာမန္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအား တရား၀င္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းထုတ္ေပးျခင္း၊ အျခားေသာေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ားအတြက္ ယာယီအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ေပးျခင္း တို႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိသည္။
 
တရား၀င္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းရရွိၿပီးပါက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ယာယီအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ရရွိၿပီးပါက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားလဲလွယ္၊ မိတၱဴေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ မိဘႏွစ္ပါးကိုင္ေဆာင္ လက္မွတ္ရွိသူမ်ားအား ေမြးတိုးထည့္ သြင္း၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားရရွိေရး ဆက္လက္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ ဦးခင္လႈိင္မွ ေပးပို႔ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာန၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ သန္႕ရွင္းေရးတာ၀န္ခံရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ စည္ပင္ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ ကိုင္ေဆာင္ လက္မွတ္မရွိေသးသည့္ စည္ပင္ေန႔စား၀န္ထမ္း (၅၂)ဦးအား တရား၀င္အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း/ယာယီအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္းအား စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္ လက္မွတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလလယ္ခန္႕မွစ၍ ကြင္းဆင္း စိစစ္ျခင္း၊ အမည္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
 
တရား၀င္အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ ယာယီအိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားအား လုပ္ထံုုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားစာရင္းအား သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ၫွိနႈိင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ အမည္စာရင္းရယူၿပီး အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္လက္မွတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေဒၚမိုးမိုးစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment