တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညွြန္း ျပည့္မီစြာနွင့္ အခ်ိန္မီျပီးစီးရန္အတြက္ Third Party ထိန္းေက်ာင္းေရး အဖြဲ့ျဖင့္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံခ်ိန္စံညွြန္းျပည့္မီစြာ နွင့္ အခ်ိန္မီျပီးစီးရန္အတြက္ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ့စည္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ့ဝင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈနွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ျကီးက ဥကၠ႒ဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ခရိုင္မ်ားအလိုက္(Third Party)အဖြဲ့အစည္းမ်ား ငွားရမ္း၍စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျပီး အဂတိကင္း၍ နည္းပညာပိုင္းမွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးမႈ ရွိ/မရွိကို ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ့လက္ေအာက္တြင္ Third Party ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ့ျဖင့္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေက်ာ္လင္းက စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သံတြဲ မဲဆနၵနယ္မွ ဦးမင္းျကည္က သံတြဲျမဳိ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား စံခ်ိန္စံညွြန္းနွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီရန္အတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို့ အထူးျကပ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္း နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ဘ႑ာေရးနွစ္အလိုက္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ တင္ဒါလမ္းညွြန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၇)နွင့္အညီ တင္ဒါေခၚယူ၍ တင္သြင္း ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့၊ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးျကပ္မႈ ေကာ္မတီမွ ဦးစီးစိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ ေျကာင္း၊ စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆိုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရွ့ေနခ်ုပ္ရံုးမွ အတည္ျပဳ ထားေသာ စာခ်ုပ္ပံုစံျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆို ေဆာင္ရြက္ေျကာင္း၊ စာခ်ုပ္ပါ စည္းမ်ဉ္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းနွင့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက စာခ်ုပ္ပါစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment