ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလာပါက ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာ စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ က တစ္ေပါင္းတည္း ေလ့လာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္အတည္ျပဳ

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလာပါက ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ က တစ္ေပါင္း တည္း ေလ့လာစိစစ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေမလ ၁၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
 
ဦးသိန္းထြန္းေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပခဲ့သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အရ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္း လာသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားအားလုံး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက တစ္ေပါင္းတည္း ေလ့လာစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ရယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳခ်က္ ႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူေပးရန္ အစီရင္ခံတင္ျပ လာသည့္ အေပၚတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားပါက ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလုံး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ က တစ္ေပါင္းတည္း ေလ့လာစိစစ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းအဆိုအား အတည္ျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္
 
ကန္႕ကြက္ဆႏၵမဲမ်ားပါက ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီး အဆုံးအျဖတ္ရယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အဆို ျပဳခ်က္က အတည္ျဖစ္မွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ယင္းေနာက္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၈၀ ၊ကန္႕ကြက္မဲ ၁၉၈၊ ၾကားေနမဲ ၆ မဲရရွိခဲ့ၿပီး၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္သြင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ မ်ားအားလုံး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တစ္ေပါင္းတည္း ေလ့လာစိစစ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ကေၾကညာခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment