ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမည္တပ္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ Smart Car Parking System ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမည္တပ္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ Smart Car Parking System ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက “၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႕မွစ၍ အမည္တပ္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ကားပါကင္ေၾကးေကာက္ခံမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်လည္းျဖစ္၊ ျပည္သူလည္း အဆင္ေျပေစရန္ မည္သို႕ေသာ အစီအမံ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုသိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈ အား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယခင္ကယာဥ္ရပ္နား ကန္႕သတ္ နယ္ေျမ ဇုန္(၁၀)ဇုန္ ခြဲျခား၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေလလံစနစ္ျဖင့္ အငွားခ်ထားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားေကာက္ခံရာ ၁.၁၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အခမဲ့ရပ္နားေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၆.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး (၂၈/၂၀၁၈) မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ CBD (Central Business District) ဧရိယာအတြင္း ယာဥ္ရပ္နား ကန္႕သတ္ဇုန္ (၈)ဇုန္သတ္မွတ္၍ ယာဥ္ရပ္နားခ ၁ နာရီလွ်င္ ၂၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေလလံေခၚယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္အမည္တပ္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ဇုန္(၈)ဇုန္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ ၁ နာရီလွ်င္ ၂၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ ေန႕စဥ္ (၀၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၆း၀၀) နာရီအထိ ေကာက္ခံေၾကာင္း၊ ၂၂.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၃.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႕ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါေခၚယူ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇုန္(၈)ဇုန္အနက္ ဇုန္(၅)ဇုန္မွာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဇုန္(၃)ဇုန္မွ ၾကမ္းခင္းေစ်း ျပည့္မီျခင္းမရိွသျဖင့္ တင္ဒါျပန္လည္ ေခၚယူခဲ့သည္။
 
တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဇုန္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါ ျပန္လည္ေခၚယူ ထားေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ားသို႕ ႀကိဳတင္အသိေပးခ်က္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရိွ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ နံပါတ္တပ္လမ္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ အမည္တပ္လမ္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို ၁.၁၀.၂၀၁၈ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ FM Radio တို႕တြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႕ အေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္သည္။
 
ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ဟုဆိုျခင္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးကိုေလးလက္ ထက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ အပိုဒ္ခြဲ (က) အရ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႕ျဖစ္သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္မွ စ၍ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမည္သူမဆို ယာဥ္ရပ္နားခေပးရန္ ပ်က္ကြက္လ်င္ျဖစ္ေစ၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရိွဘဲ ရပ္နားလ်င္ျဖစ္ေစ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ဟု ဥပေဒတြင္ပါရိွၿပီး က်င့္သံုးသင့္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွ သူႏွင့့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ရိွေစရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ တင္ဒါမေအာင္ျမင္ေသာ ဇုန္မ်ားကို တင္ဒါထပ္မံေခၚယူ ထားသျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းကို တခ်ိန္ တည္းျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၁.၁၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕မွ ၃၁.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႕ထိ (၅)လ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းကာလၿပီးဆံုးပါက ပိုမိုေခတ္မွီ၍ စနစ္က်ေသာ Smart Car Parking System ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရိွေၾကာင္း ၊ ၎ကဆိုသည္။
 
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အေကာက္ခြန္မ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွရသင့္ ရထုိက္ေသာဘ႑ာေငြမ်ား မရရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရမွ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္း မရိွေသာ္လည္း တရားမဝင္ေကာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသာ အက်ိဳးအျမတ္ရိွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ဘ႑ာေငြ ဝင္ေရာက္ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြရရိွရန္ ရည္ရြယ္၍ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment