အူရီဒူးျမန္မာသည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြန္ရက္ အေဆာက္အအံု (၃)ခုကို အားကစား ႏွင့္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

အူရီဒူးျမန္မာသည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြန္ရက္ အေဆာက္အအံု (၃)ခုကို အားကစားနွင့္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၂)ရက္ ႏွင့္ (၂၃)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနာ္ဖဒိုေက်းရြာ၊ ေနာင္က်န္ေက်းရြာ ႏွင့္ ဝဲကရင္ေက်းရြာ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အားကစားနွင့္က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊ UNOPS မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဆိုပါေဒသရွိ ျပည္သူ လူထုမ်ားနွင့္ အူရီဒူး ျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ေနာ္ဖဒိုေက်းရြာတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြန္ရက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေက်းရြာအပါအ၀င္ အနီးရွိေက်းရြာ စုစုေပါင္း (၅)ရြာမွ ျပည္သူလူထု ၂၀၀၀ေက်ာ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၀ဲကရင္ေက်းရြာအပါအ၀င္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာ (၈)ရြာမွ ျပည္သူလူထု ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ၀ဲကရင္ရြာရွိ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္တြင္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိနိုငေၾကာင္းသိရျပီး ေနာင္က်န္ ပဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြန္ရက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ေက်းရြာအပါအ၀င္ အနီးအနားရွိ ေက်းရြာ (၆)ရြာမွ ျပည္သူလူထု စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိနိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ မိခင္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ဆိုတဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္သန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ရက္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ တည္ေဆာက္ သြားဖို႔ အူရီဒူး အေနနဲ႔ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက အေျခခံလူတန္းစားေတြ အေနနဲ႔ အရည္အေသြး ျပည့္မွီတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရရွိသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အသက္ေသဆံုးမႈႏႈန္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့ မိခင္ေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မိသားစုဘဝတစ္ခုကို ရရွိသြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။" ဟူ အူရီဒူး ျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha က ေျပာၾကားခဲ႔ သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment