ကမာၻ႕ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္အဆင့္ ၂ % စာရင္း၀င္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Western Sydney University (WSU) သုိ႔ တုိက္ရုိက္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိေရး သက္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူကိုယ္တုိင္ လမ္းညႊန္ေပး မည့္ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး တကၠသုိလ္ ၂ % စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ Western Sydney University ၏ စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆးပညာႏွင့္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို CITY CAMPUS တြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ Western Sydney University City Campus ၏ Marketing Manager ျဖစ္သူ Anton Rainer Smith ကိုယ္တိုင္ AT&S (Oversea Education Consultancy) ၌ တစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ Western Sydney University သည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၂ % စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္သင္ယူေနေသာ စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေဆးပညာႏွင့္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို CITY CAMPUS တြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ တကၠသုိလ္ၾကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
 
ထို႔အျပင္ Fast-Tracked ျဖင့္ သင္ၾကားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရယူရမည့္ ဘြဲ႔ဒီဂရီကို ၂ ႏွစ္တည္းျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။
 
Western Sydney University သည္ တကၠသုိလ္နယ္ေျမခြဲ City Campus ကို ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ သြားလာေရး လြယ္ကူျပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
Western Sydney University တြင္ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားအေနျဖင့္ Bachelor of Business ၊ Bachelor of Communication ၊ Bachelor of Engineering (Honours) ၊ (Civil ၊ Electrical၊ Mechanical) ၊ Bachelor of Engineering Science ၊ Bachelor of Health Science ၊ Bachelor of Information and Communications Technology ဘာသာရပ္ မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီမ်ားအေနျဖင့္လည္း Master of Business Administration၊ Master of Health Science ႏွင့္ Master of information and communication Technology ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာမ်ားျဖစ္ေသာ (HND၊ ABE ၊ MCC) ရရွိထားသူမ်ားသည္လည္း ဘြဲ႔လြန္ ဒီပလိုမာတန္းသို႔ တုိက္ရိုက္ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ရရွိႏုိင္ရန္ အတြက္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ရရွိထားေသာ ဘြဲ႔ဒီပလိုမာႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ AT&S (ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ) ၊ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄) ၊ MICT Park ၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ၊၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ သို႔ အခမဲ႔ စာရင္းေပးသြင္း တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရး အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာကာ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔ ၊ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား မ်ားအတြက္ Provisional Letter ကို ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment