စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ ျပည္ပအက်ဳိးေဆာင္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူမ်ားကို တရားစြဲဆို၊ ပိတ္သိမ္း

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနက စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ ျပည္ပအက်ဳိးေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားစုေဆာင္းသူမ်ားကို တရားစြဲဆို၊ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။
 
လက္ရွိတြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီ ၂၅၆ ခုရွိေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေအဂ်င္စီ ၁၆ ခုကို ျပစ္မႈအလိုက္ ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ပိတ္သိမ္းထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီေလးခုႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းၿပီး ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့သူ ၄၅ ဦးအား တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ဳိးေဆာင္လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အက်ဳိးေဆာင္ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအဂ်င္စီမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အေရးယူျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားစုေဆာင္းသည့္ ပြဲစားမ်ားအား ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
Photo - MOI
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment