အဂတိလိုက္စားမႈကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာ

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကားမွာ က်င့္ဝတ္ျပည့္ဝသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစရန္ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ပူးတြဲေၾကညာခဲ့သည္။
 
ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျ ပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ကို ေရးဆြဲျပီး လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကေစေရး ပူးေပါင္းကူညီရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္အစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႕က်င္ျခင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
 
“ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ပါဝင္ျခင္းမရွိၾကပဲ အဂတိလိုက္စားမႈကို နားလည္ျပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမွာပါ” လို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအၾကားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေဝမွ်ႏိုငရန္ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment