လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဟန္႕အတား၊အေႏွာင့္အယွက္၊ အခက္အခဲ ၊အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူရန္ထုတ္ျပန္

     သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီအသီးသီးက ျပန္လည္စိစစ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ မရွိေစရန္ အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည့္ ၊စြန္႕လႊတ္ၿပီးေျမမ်ားအား အပ္ႏွံေပးရန္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ စြန္႕လႊတ္ၿပီးေျမမ်ားအားအပ္ႏွံၿပီးေသာ္လည္း ယာယီလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခက္အခဲလုပ္ေနသည့္၊ အသုံးခ်ပိုင္ခြင့္ အမည္ေပါက္ရရွိရန္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစသည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္သလို အေရးယူၾကရန္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

   လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

   လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္     ေပးၾကရန္ ၊ စြန္႕လႊတ္ေျမမ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈမရွိေစဘဲ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အျမန္ဆုံးအပ္ႏွံသြားရန္ႏွင့္ မစြန္႕လႊတ္ေသးသည့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအေပၚေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကထိထိေရာက္ေရာက္အျမန္ဆုံးစိစစ္ ေပးၾကရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕အတူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ဆြဲေျဖရွင္းျခင္းမျပဳၾကဘဲ အျမန္ဆုံး ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ စီမံခန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စြန္႕လႊတ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား၀င္ေရာက္ေနမႈအား ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေပးၾကရန္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment