ပညာေရးက႑အား အဆင့္ျမွင့္တင္ပ့ံပိုးေပးမည့္ “ေလ့လာ” အမည္ရွိ အြန္လိုင္းပညာေရး Application အား စတင္မိတ္ဆက္ေတာ့မည္၊

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးစနစ္အား ပါဝင္အားျဖည့္ပံ့ပိုးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံသား နည္းပညာရွင္ မ်ားျဖင့္ စုစည္း တည္ေထာင္ထားသည့္ ေလ့လာနည္းပညာ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ (ယေန႔) ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေလ့လာအမည္ရွိ Application အား စတင္မိတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသည္ အြန္လိုင္းပညာေရး Platform ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ သင္ခန္းစာစုစုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ အား ျမန္မာဘာသာ စကားျဖင့္ စတင္ေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေလ့လာ Platform ကို Harvard University၊ Stanford ႏွင့္ MIT ၊ Microsoft တို႔တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ e-Learning System ကိုအေျခခံကာ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာနည္းပညာ သမားမ်ားမွ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဖန္းတီး ထားျပီး၊ Website ျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး၊ ယခုအခါတြင္ Mobile Apps ျဖင့္ Play Store ႏွင့္ Apple Store တို႔တြင္ လည္းေကာင္း သံုးစြဲသူမ်ား အခမဲ့ေဒါင္းလုပ္ ရယူကာ အသံုးျပဳနိုင္ေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ့လာတြင္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကိုရီးယား အစရွိသည့္ ဘာသာစကားမ်ား၊ Python Programming၊ MATLAB အစရွိသည့္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ လက္မႈဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အိတ္ခ်ဳပ္ လုပ္ျခင္း၊ ဖဲႀကိဳးပန္းခ်ီ၊ ေဆးဆိုးပန္းရိုက္၊ စီးပြားေရး ပညာရပ္မ်ားနွင့္ လူေနမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ သင္ယူနိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္ေလ့လာသည့္ ဘာသာရပ္တိုင္း အတြက္ သင္ၾကားသူ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ေပးသည့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား(Assignment ႏွင့္ Project မ်ား)၊ သင္ယူ သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း သင္ခန္းစာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးနိုင္ေစမည့္ ေဆြးေႏြးခန္းက႑မ်ား ပါဝင္သည္။
 
ထို႕အျပင္ ျမန္မာဘာသာစကား သင္ၾကားလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္လည္း ျမန္မာဘာသာစကား အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေလ့လာ Application တြင္ ရုပ္သံအရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ေလ့လာနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို Wifi ျဖင့္ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ရယူကာ အင္တာနက္ေဒတာ မလိုအပ္ဘဲ Application အတြင္း offline ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ေလ့လာနည္းပညာကုမၸဏီလီမိတက္၏ Founder နွင့္ CEO ျဖစ္သူ ဦးရဲလင္းေဝက ‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ထဲက စမတ္ဖုန္းေတြက ဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေလ့လာ Application သြင္းထားလိုက္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ ပညာရပ္မ်ိဳးစံုေလ့လာႏိုင္တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းႀကီးတစ္ခု ဖုန္းထဲကိုေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာ ဆိုရင္လည္း အြန္လိုင္း ပညာေရး platform ေတြကေန တစ္ဆင့္ self-study ေလ့လာၾကတာေတြ၊ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီေတြ ထပ္ယူျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို life-long Learning လို႕ေခၚတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေနၾကတာ ေတြကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံမွာလည္း အြန္လိုင္းပညာေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်နိုင္ေစဖို႕ရည္ရြယ္ျပီး ဒီ platform ကို ဖန္တီးမိတ္ဆက္ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႔အျပင္ 'အခုဆိုရင္ ေလ့လာမွာ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက သင္ၾကားေပးေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Online learning platform ျဖစ္လို႕ သင္ယူေလ့လာရာမွာ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ေစဖို႕ ဘာသာရပ္ တစ္ခုျပီးေျမာက္တိုင္း Assignment ေတြ၊ Project ေတြနွင့္၊ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲေတြ ကိုလည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ၾကီးၾကပ္မႈနွင့္ ျပဳလုပ္စစ္ေဆးေပးေနျပီး၊ သင္ခန္းစာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းနိုင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီ platform ထဲမွာ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္း ေပးထား တာကေတာ့ ေလ့လာ ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာစကား သင္ၾကားေလ့လာလိုတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္လည္း ျမန္မာဘာသာစကား အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာ မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။
 
အဆိုပါ အြန္လိုင္းပညာေရး platform ေပၚရွိ သင္ခန္းစာမ်ားအား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇,၀၀၀ မွ စတင္ကာ သင္ယူေလ့လာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရျပီး ျပည္တြင္းရွိဘဏ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေငြေပးသြင္းကာ စာရင္းေပးသြငး္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အြန္လိုင္း Application အား ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပါ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရျပီး UK, စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ နွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ တို႔တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား စတင္သံုးစြဲေနျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Application ကို ရယူလိုပါက Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ bit.ly/mmeduapp တြင္ ေဒါင္းလုပ္ဒ္ ရယူႏုိင္ျပီး iPhone မ်ားအတြက္ bit.ly/laelarios တို႕တြင္ ရယူနိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment