၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအထိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္၏ ေမးခြန္းပုံစံသည္ ဖတ္စာအုပ္ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကို အလြတ္က်က္ ျပန္ေရးစနစ္ေဟာင္း ပုံစံကိုသာအေျချပဳထားသည့္ အတြက္ ယခုအခါ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ျပင္ဆင္ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည့္ ေမးခြန္းပုံစံ တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဖတ္စာအုပ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္၍ ေျဖဆိုမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္၊ စဥ္းစား ေတြးေခၚေျဖဆိုေသာကိုယ္ပိုင္ ေရးသားမႈ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထားပါသည္။
 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေမးခြန္းတစ္ခုလုံးအား အလုံးစုံျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းကား မဟုတ္ပါ။ အဓိက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထား သည့္ အပိုင္းမ်ားမွာ စာစစ္မႉးခ်ဳပ္မ်ား၏ စာစစ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ ေရာေထြးမႈျဖစ္ေသာ အပိုင္းမ်ား အား ျဖဳတ္ျခင္း၊ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္၏ သေဘာသဘာဝ အရ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚေျဖဆိုရမည့္ လက္ေတြ႕ ပထဝီဝင္အပိုင္းမ်ား၏ အမွတ္ခြဲေဝမႈ အားျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ မ်ားသာေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ေမးခြန္းပုံစံေဟာင္း၏ ၂၅%ခန္႔သာ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအသစ္က်င့္သုံး မည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ေမးခြန္း ပုံစံသစ္ သည္ ေျဖဆိုၾကမည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ အပိုင္းက႑အခ်ိဳ႕ကိုသာ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္မႈ အပိုင္းကိုလည္းအနည္းငယ္ ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္။
 
အဓိက တင္ျပလိုသည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးမည့္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ အတြက္ ျပ႒ာန္း စာအုပ္မွာ ယခင္ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကိုသာ ျပန္လည္သုံးစြဲမွာျဖစ္သည့္အတြက္ သင္ၾကားရ မည့္ အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အမွတ္ခြဲေဝမႈ အပိုင္းႏွင့္ ေျဖဆိုရာတြင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဦးစား ေပးအေနအထားအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ ထားျခင္းသာျဖစ္ ပါသည္။
 
ယခုဆက္လက္ၿပီး ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ေမးခြန္းနံပါတ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္မႈ၊ မ်ားကိုဆက္လက္ရွင္း ျပလိုပါသည္။
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိက်င့္သုံးခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ၊ ပထဝီဝင္ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္ အပိုင္း(က)မွ အပိုင္း (စ) အထိ အပိုင္း(၆)ပိုင္းပါ၀င္ ကာ ေမးခြန္းပါေပးထားခ်က္မ်ားအရ ေမးခြန္းေပၚတြင္ အမွတ္ ၂၈၀ ဘိုးေမးထားၿပီး အမွတ္ ၁၀၀ ဘိုးေျဖဆိုရန္ျဖစ္ပါသည္။
 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ အပိုင္း(က)၊ ေမးခြန္း ၁(က) မွားမွန္ေ႐ြး၊ ေမးခြန္း ၁(ခ) ကြက္လပ္ျဖည့္၊ ေမးခြန္း ၁(ဂ) တြင္ အေျဖမွန္ေ႐ြးမ်ားပါ၀င္ကာ ေပးမွတ္ (၁၅) မွတ္ ျဖင့္ ယခင္အတိုင္းျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈလုံးဝမပါ၀င္ပါ။
 
အပိုင္း(ခ) တြင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွ သဘာဝပထဝီဝင္ အပိုင္းအား ေမးမွာျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းအားျဖင့္ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ႏွင့္ (၃) သည္ ေမးခြန္း ရွည္ (Essay Type) အျဖစ္ေမးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၄) မွာ မွတ္စုတို (Add-note Type) (၂) ပုဒ္ ေမးကာစုစုေပါင္း (၃) ပုဒ္မွ တစ္ပုဒ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုရန္ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္မွာ (၁၅) မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(ခ) တြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုမွာ ေမးခြန္းနံပါတ္(၄) မွတ္စုတို အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က မွတ္စုတို (Add-note Type) (၄)ပုဒ္ ေမးထားခဲ့ၿပီး ယခု ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ မွတ္စုတိုမွာ (၂) ပုဒ္သာေမးထားပါသည္။
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(ဂ) စီးပြားေရးပထဝီဝင္ အပိုင္းတြင္ အခန္း(၁) သတၱဳတြင္းထြက္ ပစၥည္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အခန္း(၂) သတၱဳမဟုတ္ေသာတြင္းထြက္ ပစၥည္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အခန္း(၃) ေရအား၊ အခန္း(၄) စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ အခန္း(၅) ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အခန္း(၆) ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားပါဝင္ပါသည္။
 
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခန္းအလိုက္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အပိုင္း(ဂ) ျမန္မာ့ပထဝီဝင္အခန္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္လည္း ဆင္တူေနသည္ကိုေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
 
စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္သာ ကမၻာႏွင့္ျမန္မာကြာျခားေနျခင္း ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေနျဖင့္လည္း အခန္း (ဃ) ကမၻာ့ ပထဝီဝင္ အခန္းတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထဝီဝင္ အေၾကာင္းျခင္းရာ မ်ားေဖာ္ျပသည့္အခါ ႏိုင္ငံအလိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ပါ၀င္ေနသည္ကိုေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ အပိုင္း(ခ) စီးပြားေရး ပထဝီဝင္အပိုင္းအား ထည့္သြင္း၍ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ အတြက္အသုံးျပဳေတာ့ မည္မဟုတ္ပါ။
 
ေမးခြန္း၏ အပိုင္း (ဂ) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပထဝီဝင္ အပိုင္းအား ေမးမွာျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းအားျဖင့္ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၅) ႏွင့္ (၆) သည္ ေမးခြန္းရွည္ (Essay Type) အျဖစ္ေမးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၇) မွာ မွတ္စုတို (Add-note Type) (၂) ပုဒ္ ေမးကာစုစုေပါင္း (၃) ပုဒ္မွ တစ္ပုဒ္ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆို ရန္ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္မွာ (၁၅) မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(ဂ) တြင္ အဓိကေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုမွာ ေမးခြန္းနံပါတ္(၇) မွတ္စုတို အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က မွတ္စုတို (Add-note Type) (၄)ပုဒ္ ေမးထားခဲ့ၿပီး ယခု ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ မွတ္စုတိုမွာ (၂)ပုဒ္သာ ေမးထားပါသည္။
 
ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(ဃ) ကမာၻ႔ပထဝီဝင္ အပိုင္းအား ေမးမွာျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္း အားျဖင့္ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၈) ႏွင့္ (၉) သည္ ေမးခြန္းရွည္ (Essay Type) အျဖစ္ေမးထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁၀) မွာ မွတ္စုတို (Add-note Type) (၂) ပုဒ္ ေမးကာစုစုေပါင္း (၃) ပုဒ္မွ တစ္ပုဒ္ေ႐ြးခ်ယ္ ေျဖဆို ရန္ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္မွာ (၁၅) မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(ဃ) တြင္ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုမွာ ေမးခြန္းနံပါတ္(၁၀) မွတ္စုတို အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က မွတ္စုတို (Add-note Type) (၄)ပုဒ္ ေမးထားခဲ့ၿပီး ယခု ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ မွတ္စုတိုမွာ (၂)ပုဒ္သာေမးထားပါသည္။
 
ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအပိုင္း ပိုမိုအေလးထားႏိုင္ရန္ အတြက္ ဒသမတန္း ပထဝီဝင္ဖတ္စာအုပ္ ၏ လက္ေတြ႕ပထဝီဝင္ အပိုင္းကိုအမွတ္အခ်ိဳး ပိုမိုအေလးေပး ထားပါသည္။
 
ထိုကဲ့သို႔လက္ေတြ႕ပထဝီဝင္ အပိုင္းအား ေမးခြန္းတြင္ အေလးေပးမႈ ပိုမိုျခင္းအားျဖင့္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္သည္ အလြတ္က်က္မွတ္ ေလ့လာ ရေသာဘာသာရပ္အျမင္မွ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အသုံးဝင္ေသာ၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္ မႈျဖင့္ေလ့လာရေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ ဆက္စပ္ေတြးေခၚၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ရေသာ ဘာသာရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၁(က) စေကး ပုစၧာမ်ား (၁၀)မွတ္၊ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၁(ခ) ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံ ပုစၧာမ်ား (၁၀)မွတ္ ႏွင့္ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၁(ဂ) ေျမျပင္လကၡဏာျပေျမပုံ ေျဖဆိုျခင္း(၂၀)မွတ္ စုစုေပါင္း(၄၀)မွတ္ အျဖစ္ အမွတ္ခြဲေဝမႈအား အဓိကေျပာင္းလဲထားပါ သည္။ ေျဖဆိုရာတြင္လည္း အထူးသျဖင့္ အမွတ္(၂၀)ေပးထားေသာ ေျမျပင္လကၡဏာျပေျမပုံမ်ား ဖတ္႐ႈျပန္ဆိုျခင္း တြင္ ယခင္ေမးခြန္းမ်ား တြင္လို ေတြ႕ရွိရသည့္ အေၾကာင္းအရာ ဥပမာ- ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေတြ႕ပါသည္။
 
႐ြာစု႐ြာဝိုင္းမ်ားေတြ႕ရသည္ စသျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္းထက္ ေတြ႕ရွိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္စပ္သုံးသပ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာျခင္းမ်ား (relationship between patterns and processes) ေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ အဓိက ရည္႐ြယ္ပါသည္။
 
လက္ေတြ႕ ပထဝီဝင္ေမးခြန္းအပိုင္းသည္ ျပဌာန္း ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မွ တိုက္႐ိုက္ အလြတ္က်က္ေျဖဆို၍ ရေသာအပိုင္းမဟုတ္ဘဲ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ ႏွင့္ အေျခခံ ပထဝီဝင္အသိသညာမ်ား (Basic Geographic Concepts)၊ အေျခခံပထဝီဝင္သေဘာတရား မ်ား (Basic Geographical Principles) ကိုေကာင္းစြာ ဆက္စပ္အသုံးခ်တတ္မွသာ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း(က) ဓမၼဓိဌာန္ ေမးခြန္းမ်ား (၁၅) မွတ္ ႏွင့္ အပိုင္း(င) လက္ေတြ႕ ပထဝီဝင္ (ယခင္ကအပိုင္း (စ) အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ စီးပြားေရးပထဝီဝင္ အခန္းမပါ၀င္ေတာ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ အပိုင္း(င)ျဖစ္လာသည္) အမွတ္(၄၀) ျဖစ္သျဖင့္ အပိုင္း(က) ႏွင့္ အပိုင္း(င) ႏွစ္ခုေပါင္းလၽွင္ ေမးခြန္း၏ စုစုေပါင္းေပးထား အမွတ္(၁၀၀) မွ (၅၅)မွတ္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာစဥ္းစား ေတြးေခၚမႈ အပိုင္းထက္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းျခင္းရာ ကိုဦးစားေပးသည့္ ေမးခြန္း၏ အပိုင္း (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) တို႔၏အေရးပါမႈကိုလည္း ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပရမည္ဆိုပါက ၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အထိအသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေမးခြန္းပုံစံေဟာင္း ႏွင့္ အဓိက သုံးေနရာ ကြဲလြဲေနပါမည္။
၁။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိအသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေမးခြန္းပုံစံေဟာင္းတြင္ အပိုင္း(ဂ) အျဖစ္ ေမးခဲ့သည့္ စီးပြားေရးပထဝီဝင္ အပိုင္း ေမးခြန္းပုံစံသစ္တြင္ မပါဝင္ေတာ့ပါ။
 
၂။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ သဘာဝပထဝီဝင္၊ ကမၻာ့ ပထဝီဝင္၊ ႏွင့္ ျမန္မာ့ပထဝီဝင္ အပိုင္းမ်ားတြင္ မွတ္စုတိုေမးခြန္း(Add-note type question) တစ္ပိုင္းတြင္ (၂)ပုဒ္စီသာ ပါေတာ့မည္။
 
၃။ လက္ေတြ႕ပထဝီဝင္ အပိုင္းတြင္ ယခင္က ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၄(က) စေကး (သို႔) ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေမးခြန္း ႏွင့္ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၄(ခ) ေျမျပင္လကၡဏာျပေျမပုံ ဖတ္႐ႈ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အစား ယခုအခါ ၁၁(က) စေကးပုစၧာ၊ ၁၁(ခ) ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ၁၁(ဂ) ေျမျပင္ လကၡဏာျပေျမပုံ ဖတ္႐ႈ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲကာ ေပးမွတ္ကိုလည္း (၂၅) မွတ္မွ (၄၀) မွတ္အထိ တိုးျမႇင့္ထားပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း၊ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ေမးခြန္းသည္ အလြတ္ က်က္ျခင္းမွ အထိုက္အေလ်ာက္ ကင္းလြတ္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚေျဖဆိုရကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအမ်ားစု လြယ္လင့္ တကူ ေလ့လာေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပး လိုက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
နမူနာေမးခြန္းပုံစံကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Website ျဖစ္ေသာ www.moe.gov.mm တြင္ (၁၀-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွစ၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပ အပ္ပါသည္။
 
Credit - ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment