ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကးမ်ား ထက္၀က္ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္မည္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ထူေထာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို လြယ္ကူသက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇြန္ လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ယခင္က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း ေကာက္ခံရာမွ က်ပ္ငါးသိန္းသို႔ ေလ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားကုမၸဏီ ထူေထာင္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ပိုမိုလြယ္ကူရွင္းလင္း စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကိုဦးတည္ ကာ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ သက္တမ္းရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 
ယခုအခါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအား က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဥပေဒအား အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ျပန္တမ္းမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ဤသို႔လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုသက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရး၊ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထူေထာင္၍ လုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစေရးကို ဦးတည္ကာ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ လက္ရွိက်ပ္ငါးသိန္းသတ္မွတ္ထားရာမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲသို႔ ေလ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက အသိေပး ေၾကညာအပ္ထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment