၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၌ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ ၃ မ်ိဳးကို ေလ့လာေတြ ့ရွိေၾကာင္း Envirosell ကုမၸဏီ သတင္းထုတ္ျပန္

Envirosell ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၌ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ ၃ မ်ိဳးကို ေလ့လာေတြ ့ရွိထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
Envirosell (Thailand) သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည္ ့ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးခု ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူေနမႈ ပံုစံအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ၄ ခုအျပင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အေျခအေနမွာလဲ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိသည္။
 
Envirosell (Thailand) ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ႏွင့္ Index Creative Village Public Company PLC ၏ သုေတသနပိုင္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံ ျဖစ္တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ Miss Sirinporn Jiwanun အေနႏွင့္ ျမင္မာႏုိင္ငံသည္ အနာဂါတ္တြင္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄၀ရာခုိင္ႏႈန္း (ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ၃ဘီလ်ံ) ခန္႔ေရာက္ရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိလာမည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာလဲ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ GDP ၇ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၂၀၁၈ တြင္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိတုိးတက္လာမည္ဟ ုေမွ်ာ္မွန္းထားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကဲ့သို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ GDP ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္လဲ ဝင္ေငြလစာ A အုပ္စု ႏွင့္ B အုပ္စုမွ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ားသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ လူဦးေရ ၅ သန္းမွ ၁၀ သန္းအထိ ႏွစ္ဆတိုးလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
၁။ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ီမႈေစ်းကြက္
.
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ီမွဳ ေစ်းကြက္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုန္စည္လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Aeon, Miniso (သို႔မဟုတ္) Daiso ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္ရာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔အျပင္ နာမည္ႀကီး အမွတ္တံဆိပ္ ဖက္ရွင္ လုပ္ငန္းမ်ားလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ီမွဳ ေစ်းကြက္အတြက္ ေနရာလိုအပ္မႈသည္လည္း တိုးတက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတုရန္းမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္လာပါသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္စည္လက္လီျဖန္႔ခ်ီမွဳ ေစ်းကြက္ ခ်ဲ့ထြင္မွဳ တိုးတက္လာျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ အျပင္ အျခားေသာ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားသို႔လည္း ခ်ဲ ႔ထြင္လာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Grab and Go ကဲ့သို႔ အခ်ိန္မေရြး ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ စတိုးဆုိင္မ်ားပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ဆုိင္ခန္႔သာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ဆိုင္ေပါင္း ၂၀၀ အထိ ရွိလာၿပီး ဆုိင္ခြဲမ်ားကို ရန္ကုန္အျပင္ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ား၏ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်မႈဆုိင္ရာ သုေသတနအရ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ဝယ္ယူႏုိင္မႈပိုင္းတြင္ စိုးရိမ္စရာမရွိေအာင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္တြင ္လက္လီ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္မွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
၂။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ၄ ခုထက္ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပိုမုိဝယ္ယူလာျခင္း
.
ျမန္မာႏုိင္ငံဧ။္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူမႈတြင္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဝယ္ယူေနျခင္းထက္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လူေနမႈပံုစံအတြက္ ဝယ္ယူေနျခင္းက ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာ၊ ၾကမ္းတိုက္ဆပ္ျပာ၊ အဝတ္အစားဖ်န္းအေမႊးရည္၊ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးႏွင့္ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာအရည္ စသည္တုိ႔သည္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ယင္းပစၥည္းမ်ား၏ ဝယ္လုိအားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈတြင္လည္း အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရခဲေသတၱာ ကဲ့သို႔ေသာ လူကိုအဆင္ေျပ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ဝယ္လုိအားက ျမင့္တက္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းရဆံုးပစၥည္းမ်ားမွာ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ထုတ္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 
လူသိမ်ားသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာ သေဘာတရား တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ေန႔စဥ္သံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လူအမ်ားစိတ္ထဲတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ သံုးကုန္တစ္ခုအျဖစ္ လူေနမႈပံုစံကို အသံုးျပဳကာ တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္း” ဆုိသည့္အတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားမွာ ေကာ္ဖီဆုိင္တြင္ ေကာ္ဖီထုိင္ေသာက္ၿပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈပံုစံတစ္ခုဖန္တီးရတာကို ပိုႏွစ္သက္လာၾကျခင္းကို ယေန႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ေကာ္ဖီဆုိင္ထုိင္ၿပီး ၎တို႔၏ေကာ္ဖီႏွင့္လက္ဖက္ရည္ကို ေသာက္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိႏုိင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေနထုိင္မ ႈပံုစံျမင္ကြင္းမ်ားသည္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီဆုိင္ထုိင္သည့္ ႏႈန္းမွာတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းကပင္ Gloria Jean’s, True Coffee, Black Canyon ႏွင့္ The Coffee Bean & Tea Leaf ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ အေျဖတြင္ အဆုိပါေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၏ တစ္လွည့္စီ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ အေျခအေနသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ၆ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တြင္ ၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ လူေနမႈပံုစံ အသစ္တုိးလာသည့္ စီးပြားေရးမ်ားထဲတြင္ Sky Bar Yoga ႏွင့္ Fitness မ်ား ဖြင့္လွစ္လာျခင္း မ်ားကလဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူေနမႈပံုစံကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လဲ Index Creative Village က လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုအျဖစ္၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Build & Décor, House Decoration ျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ျပပြဲမ်ားကို တက္ေရာက္လာသူ ဦးေရမ်ားျပားလာသည္ကိုလဲ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အဆုိပါျပပြဲအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္လဲ က်င္းပခဲ့ရာ ယင္းႏွစ္တြင္တက္ေရာက္သူ ၂,၈၇၉ဦးေရသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၅,၁၁၉ဦးေရထိ တိုးလာသည့္အတြက္ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းထိတုိးတက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။
 
၃။Go Inter
ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Envirosell ၏ ေလ့လာမႈမ်ားမွ သုေတသန ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သြင္ျပလကၡဏာႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျပယုဂ္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲၾကသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘီစကတ္၊ English Tea၊ စပါကတီ၊ စြတ္ျပဳတ္ႏွင့္ေျပာင္းႏွံ ကဲ့သို႔ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ Food & Beverage ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရျခင္းကို လဲႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု ICVeX ၏အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပြဲတြင္တက္ေရာက္သူ ၄,၁၀၀ေယာက္ ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ဦးေရသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဦးေရ ၂,၆၉၆ေယာက္ ထက္ ၅၂ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ၄၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အင္တာနက္ သံုးႏုိင္မႈ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဖုန္းျဖင့္ ဗီဒီယိုၾကည့္ရႈသူ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း ထိရွိလာခဲ့ၿပီး ဗီဒီယိုမ်ားကို အင္တာနက္သံုးကာ တုိက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈလာၾကျခင္းေၾကာင့္ Netflix ကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကုမၸဏီက ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သလို Iflix ကုမၸဏီကလဲ Ooredoo ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ခရီးသြားျခင္းကပင္ ႏုိင္ငံ၏ ဖက္ရွင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည့္ အတြက္ ယခင္ထက္ ႏုိင္ငံတကာမ်ားသို႔ ပိုမိုေျခဆန္႔လာၾကသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး၃သန္းခန္႔မွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးထြက္ၾကသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ထိပွ်မ္းမွ် ၁၀.၆ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာပါသည္။ အဆုိပါ သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏုိင္သူမ်ားသည္ A လစာ ႏွင့္ B လစာ ရသည့္ အုပ္စုမွ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးမွ လူမ်ားအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။
 
သို႔ေသာ္ယခုေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည့္ အေရအတြက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံရွိလူဦးေရႏွင့္ လစာ ျမင့္မားသည့္ လူဦးေရမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္ တုိးတက္ႏုိင္ေသးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားႏႈန္း ျမင့္မားမႈသည္ အနီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္လဲ ျမန္မာခရီးသြားမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမႈ တုိးလာႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလဲျဖစ္ပါသည္။
 
“ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လူေနမႈပံုစံအသစ္ရွာေဖြတာေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွာေဖြတာေတြ အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ပံုစံေတြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဘက္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြသံုးစြဲမႈနဲ႔ ခရီးသြား အေျခအေနကို ပိုေကာင္းေစတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ အၿမဲတမ္း ထိပ္တန္းေအာင္ျမင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးဆိုတာရွိမေနတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ထဲက ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကို ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ၊ သုေတသနျပဳတာေတြ၊ သံုးစြဲသူလိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ေနရာ၊ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္၊ မွန္ကန္တဲ့ သံုးစြဲသူ၊ မွန္ကန္တဲ့ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာေတြကိုရွာေဖြျခင္းေတြနဲ႔ အဲ့ဒီအရာေတြအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုလုပ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု Miss SirinpornJiwanunကေျပာသည္။
 
ယခုEnvirosell (Thailand) ၏ သုေတသနစစ္တမ္းသည္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ေနထုိင္သူ A, B, C ႏွင့္ D အုပ္စုမွ အသက္ ၁၈ႏွစ္မွ ၄၅ႏွစ္အတြင္းရွိသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ေလ့လာရွာေဖြထားသည့္ သုေတသနစစ္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment