ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာစံေ႐ႊဝင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လုပ္သားအင္အား၊ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို စဥ္းစားၿခဳံငုံသုံးသပ္ၿပီး “အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒ” ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္းေခါင္းစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မူတည္ၿပီး လူဦးေရမူဝါဒ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျ မန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူဦးေရဆိုင္ရာအ ဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင္‌့ လူဦးေရႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္သည္။ ၎ေကာ္မရွင္အား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ၂၄.၁၁.၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၁)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔၏ ၂၉.၃.၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္(၅၁/၂၀၁၆)ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳရန္ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိမည္ဆိုပါက လူဦးေရမူ ဝါဒေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာ္မရွင္မွ ဦးစီးၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ ပါသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment