မာစတာဘြဲ႕ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပ့့ံ ေပးမည့္ စင္ကာပူ PSB Academy ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ

စင္ကာပူႏိုင္ငံ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အဂၤလန္ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ University of Newcastle ၊ University of Wollongong ၊ La Trobe University၊ Coventry University၊ Edinburgh Napier University တို႔မွ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ႏွင့္ မာစတာဘြဲ႕လြန္ ဒီဂရီမ်ားကို တက္ေရာက္ ရယူလိုသူမ်ား အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ Master of Science International Business Management ဘြဲ႕တန္း တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု စင္ကာပူ ေဒၚလာ 2000 ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါဘြဲ႕ကို Edinburgh Napier University က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္၊ စေနေန႔တြင္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၊ ပင္းယခန္းမ၊ ၃ လႊာ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ PSB Academy ၏ Country Manager Ms Hay Mar Soe မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဘက္မွ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ရွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
PSB Academy သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူအစိုးရမွ ေပးအပ္ေသာ Edu Trust လက္မွတ္ကိုလည္း ၄ ႏွစ္စာ ရရွိထားပါသည္။
 
တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာႏွင့္ ဇီဝေဆးသိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
 
၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ားသည္ Foundation ၃ လ စတင္တက္ေရာက္ရၿပီး ျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာတန္းကို ၉ လ တက္ေရာက္ရပါမည္။ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းအတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာရပ္အေပၚ မူတည္၍ ၁၆ လ မွ ၃၆ လ အတြင္း တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာကာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ (One Way) ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
 
ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ PSB Academy ၏ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ AT&S (ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) ႐ံုးမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁ ၅၂၁၁၂၅၊ ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁ ႏွင့္ အမွတ္ (၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၁၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment