ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၉၁၇၃ ဦး သက္ေသခံကတ္ျပား (NV card) ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပား (NV card) မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္အထိ အမ်ိဳးသား (၆၀၉၇) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၃၀၇၆) ဦး စုစုေပါင္း (၉၁၇၃) ဦး ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card) မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၁၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၆၅၇ ဦး၊ ေပါင္း ၁၇၇၃ ဦး၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ၂၀၉၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၁၀၁ ဦး၊ ေပါင္း ၃၂၀၀ ဦး၊ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦး၊ ေပါင္း ၁၃ ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၆၂၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၄၃၀ ဦး၊ ေပါင္း ၂၀၅၁ ဦး၊ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၀၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၉၀ ဦး၊ ေပါင္း ၁၉၈ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၆၇၅ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၄၀၈ ဦး၊ ေပါင္း ၁၀၈၃ ဦး၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၂၄ ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး၊ ေပါင္း ၂၈ ဦး၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၃၀၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃၇၅ ဦး၊ ေပါင္း ၆၇၉ ဦး၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး၊ ေပါင္း ၂၁ ဦး၊ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၂၉ ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး၊ ေပါင္း ၃၇ ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၃၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး (-) ဦး၊ ေပါင္း ၃၇ ဦး၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၃၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး၊ ေပါင္း ၃၉ ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသား ၁၇ ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦး၊ ေပါင္း ၁၈ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ နိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပား (NV card) ထုတ္ေပးမႈမွာ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသား (၆၀၉၇) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၃၀၇၆) ဦး ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၉၁၇၃) ဦး ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment