အေမရိကန္ထိပ္တန္း နည္းပညာတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ University of Massachusetts (Lowell)

UMass Lowell သည္ အေမရိကန္၏ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာTier 1 အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Association of Advance Collegiate School of Business (AACSB) အဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွင့္ Princeton Review တို႔မွ အေကာင္းဆံုးစီးပြားေရး ဘာသာရပ္သင္ေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံထား ရၿပီး ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး (၂၀၀) စာရင္းတြင္လည္း ပါ၀င္သည္။

နည္းပညာ ဘာသာရပ္အတြက္လည္း American Board to Engineering and Technology (ABET) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး သုေတသနေပါင္း (၃၇) ခုအတြက္ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၇၀) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံကာ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

သိပံပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ နည္းပညာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ကမၻာမွ အသိအမွတ္ျပဳ ထားျခင္း ခံရသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။ မန္ဆာခ်ဴးစက္ ျပည္နယ္၏ စတုတၳအႀကီး ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ လို၀ယ္ ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိပါသည္။
UMass Lowell သုိ႔ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ား၊ ၁၀တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာသင္ရိုးသင္ ၁၂ တန္းၿပီးထားသူမ်ား ၊ GSSP (Global Student Success Program )၏ University Pathway Program (UPP) ျဖင့္ တုိက္ရိုက္ တက္ေရာက္ႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအတြက္လည္း အင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ နည္းပညာမဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ စီးပြားေရးမဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို GSSP (Global Student Success Program )၏ Pre-Master Pathway ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ပညာေရးအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းလခႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ပညာသင္ဆုေလွ်က္ထားျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို AT&S (Overseas Education Services) တြင္ အခမဲ့ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ (ဖုန္းနံပါတ္) ၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉၊ ၀၉-၅၁၂၄၇၆၁နွင့္ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ (ဖုန္းနံပါတ္) ၀၉-၅၀၆၂၁၇၁၊ ၀၉-၇၇၇၂၂၃၂၂၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment