မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ျခင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏုိင္မည္ဟုဆို

မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ တာ၀န္ယူ မႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန- MCRB မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က ေျပာသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (ILO) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တိုးျမွင့္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲအျပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွာ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ သူမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ မသန္စြမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
၎အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မသန္စြမ္းမ်ားအား မျဖစ္မေန အလုပ္ခန္႔ ထားရမည့္ ေ၀ပုံက်ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ၎တို႔လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လမ္းညြန္ျပသေပးျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း(TVET) တို႔အပါအ၀င္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ခ်န္ပီယံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
ILO မွ Rory Mungoven က “ျမန္မာႏုိင္ငံက မသန္စြမ္းသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အေရးၾကီးတ့ဲ ဥပေဒသစ္ကိုလည္း ျပဌာန္းထားျပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရ၊ မသန္စြမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အလုပ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြက မသန္စြမ္း အလုပ္သမားေတြကို လုပ္ငန္းခြင့္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ မရွိေတာ့ေအာင္၊ သူတို႔အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တ့ဲ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔၊ သင္တန္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသင့္ျပီး အ့ဲဒါေတြကို လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘယ္လုိျပန္အသုံးခ်မလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားသင့္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
MCRB မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဗစ္ကီဘိုမန္က “မသန္စြမ္းေတြကို အလုပ္ခန္႔ထားတ့ဲ အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ဆိုတ့ဲ သာဓက ေကာင္းေကာင္းေတြ ရွိျပီးျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ၾကိဳးစားတ့ဲ ၀န္ထမ္းေတြ၊ အလုပ္ၿမဲတ့ဲ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ပင္ကိုပါရမီမ်ိဳးစုံရွိတ့ဲ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြ ပိုမိုရရွိႏုိင္ျပီးေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဟာလည္း ပိုမိုနာမည္ၾကီးလာတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ ‘မသန္စြမ္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ယုံၾကည္ဖို’ လိုအပ္ျပီးေတာ့၊ မသန္စြမ္းေတြကလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းခြင့္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိ္ဘူးဆိုတာကို လက္ခံယုံၾကည္ဖို႔ လိုတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ယင္းကဆက္လက္ျပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးေနသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ အေလ့အထ ေကာင္းမ်ားကို သတိျပဳမိလာျပီး မသန္စြမ္သူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားေရး အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ (MILI)၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕႔ (MDCDA) ေရႊမင္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔မွ ေဟာေျပာသူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားမွ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္းသူမ်ားအျဖစ္ ILO ဂ်ီနီဗာ႐ုံးမွ မသန္စြမ္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ စီနီယာ Stefan Tromel၊ အာရွ မသန္စြမ္းသူမ်ား မဟာမိတ္(APDA) UKမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိခ်ဴပ္ Michael Jeewa ႏွင့္ The Safe Harbour Counselling Centre ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Cassandra Chiu တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္မႈ သက္ဆိုင္သည့္ တစ္ရက္တာ သင္တန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွ ဦးေဆာင္ကာ Dr.Sanjukta Choudhury ႏွင့္ Cassandra Chiuတို႔မွ က်င္းပခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။
 
MCRB အေနျဖင့္ Association for Aid and Relief (AAR)ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment