အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္စနစ္ (စာေမးပြဲ) ကို ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

အဂၤလိပ္စာဘာသာ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္စနစ္ (စာေမးပြဲ) ကို ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက `ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သူငယ္တန္းမွစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (အထက္တန္း) ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္ အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကား ေပးေနေသာ္လည္း အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အမ်ားစု၏ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းမွာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တန္း ပညာေရး ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိေရာက္စြာ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ (Grade 9) အ႒မတန္းမွ စတင္၍ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားပုံ နည္းစနစ္မ်ား အကဲျဖတ္ စနစ္ (စာေမးပြဲ)ကို ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စြမ္းရည္ ၄ မ်ိဳး (4 skills-Reading, writing, speaking, Listening) ပါဝင္ေသာ စနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း” အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵရယူရာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာမတူသူ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment