ကယားျပည္နယ္၊ ပ႐ူႏူဂူ သဘာ၀လိႈဏ္ဂူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ပဧည္ သည့္မ်ား လာေရာက္မႈ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ျပည္ နယ္အစိုးရထံစာတင္

ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ မူဆိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမာ္သီဒိုရြာ အနီး (ပ႐ူႏူဂူ) သဘာ၀လိႈဏ္ဂူသို႔ ျပင္ပ ဧည္သည္မ်ား လာေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဘာ၀ေရအရင္းျမစ္၊ လူေနမႈပုံစံ ထိခုိက္လာမည္ စိုးရိမ္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ထံသို႔ ယေန႔( ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္) တြင္ စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပ႐ူႏူရူ(ေဒသႏၱရအမည္)သို႔ ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္သည့္အတြက္ ဌာေနေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳမႈကို ထိခိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေရေ၀ေရလဲ စနစ္ကို ထိခုိက္ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရး ဘာသာေရး ျပသ၁နာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္ျခင္း စသည့္တို႔ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ ျပင္ပဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေနျခင္းကို ပိတ္ပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ထံ ေပးပို႔သည့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သေဘာ သဘာ၀မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္း ခ်ျပျခင္းမ်ား မရွိျခင္း၊ ၎သဘာ၀လိႈဏ္ဂူမွ ရရွိလာသည့္ ေရအရင္း အျမစ္သည္ ဖ႐ူဆိုျမိဳ႕၊ ဒီေမာဆိုျမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေနျခင္း၊ ကြိဳင္ငံေရထြက္ေပါက္ က့ဲသို႔ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ အေရးပါျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
၎တို႔ကန္႔ကြက္ရရန္ အေၾကာင္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ လြန္ခ့ဲသည့္ ကာလအတြင္း လာေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ ျပသ၁နာမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲျပီး ယခုလာေရာက္မည့္ သူမ်ားအား ခရီးသြားလုပ္ငန္း စနစ္လည္ပတ္မႈကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စနစ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
၎ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ေက်းရြာအတြင္း ရြာသူရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲမႈႏွင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ခရီးသြားလာ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ႏုိင္ငံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ ျပသ၁နာ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မလိုလားသည္ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈကို ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသူရြာသားမ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာ၀န္ခံ ကိုဒီးဒီက “အဓိက ကေတာ့ ျပီးခ့ဲတ့ဲ သၾကၤန္ကာလတုန္းက အဆိုးဆုံး ျဖစ္ခ့ဲတာပဲ။ လူအမ်ားၾကီး ေရာက္လာျပီး အမိႈက္ေတြ ပစ္သြားတာေတြ၊ ေနာက္ ဓေလ့ယုံၾကည္မႈ ရွိတယ္။ ရည္းစားေတြ ခ်ိန္းေတြ႔ၾက မဖြယ္မရာလုပ္မွာေတြ သူတို႔မၾကိဳက္ဘူး။ လာျပီးေတာ့ အခင္းျဖစ္ၾကျပီး သတ္ၾကျဖတ္ၾက ျဖစ္ရင္လည္း မေကာင္းဘူးေပါ့။ သူေရအရင္းအျမစ္က စာထဲမွာပါတ့ဲအတိုင္း ဖ႐ူဆိုျမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ေရထြက္ေပါက္ေတြကို အေထာက္အကူ ျပဳတယ္။ ထိခိုက္ ညစ္ညမ္းသြားရင္ မေကာင္းဘူးဆိုျပီး ကန္႔ကြက္စာ တင္ၾကတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မူဆိုေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေမာ္သိဒို၊ ဟန္လီေက်းရြာေန ျပည္သူ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔က လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူျပီး ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ေပးပို႔ခ့ဲျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ကိုဒီးဒီက“ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက စာတင္ထားခ့ဲတယ္။ ဘာမွေတာ့ အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ၀န္ၾကီးေတြကို တီးေခါက္မိတာေတာ့ ေဒသခံေတြ မၾကိဳက္ရင္ သူတို႔မလုပ္ဘူးဆိုတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆင္းတုန္းကလည္း အဲ့ဒီလိုေျပာခ့ဲတာရွိတယ္။ ရြာသားေတြ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႐ႈပ္႐ႈပ္ရွက္ရွက္ မႀကိဳက္ဘူး။ ေအးေအးလူလူ ေနခ်င္ၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
ပ႐ူႏူဂူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သမိုင္းအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ၎ ပ႐ူႏူဂူ (ေဒသႏၱရအမည္) သည္ အရွည္အားျဖင့္ ၂ ဒသမ ၆ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ေျမေအာက္ျမစ္၊ ေျမေအာက္ဂူ ႏွစ္မ်ိဳး တြဲေနသည့္ ႏွစ္ဖက္ဖြင့္ ထူးျခားသည့္ ဂူျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ခ့ဲသည့္ ျမန္မာ့ သဘာ၀လိႈဏ္ဂူမ်ားကို မွတ္တမ္းယူျခင္း စီမံခ်က္မွ ႏုိင္ငံျခား သဘာ၀လိႈဏ္ဂူ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုပါဂူအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က လာေရာက္ မွတ္တမ္းယူျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကယားျပည္နယ္တြင္ ပ႐ူႏူဂူအျပင္ ၄၀၉၅ မီတာ ရွည္လ်ားသည့္ ျမစ္နီလိႈက္ဂူႏွင့္ အရွည္ ၂၁၉၄ မီတာ ရွည္လ်ားသည့္ ထူးဆန္းသည့္ အေခါင္းမ်ားရွိသည့္ ၾကတ္ဂူတို႔သည္လည္း နာမည္ေက်ာ္ ထင္ရွားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
ဓာတ္ပုံ-Myanmar Cave Documentation Project (Phil Bence)
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment