ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ/မမ်ား ရာထူးတိုး /ေျပာင္း ‘မူ’မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို တကၠသိုလ္ဆရာ/မမ်ား အသင္း ကန္႔ကြက္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ/မမ်ား ရာထူး တိုး/ေျပာင္း ‘မူ’မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို တကၠသိုလ္ ဆရာ/မ မ်ားအသင္းက ကန္႕ကြက္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး ငါးရက္အၾကာ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
 
အဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႕ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမ အသင္း (UTA)မ်ားအား တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၎အစည္းအေ၀းသည္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူ အားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ All Inclusive မျဖစ္ျခင္း ၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း ဖိတ္ၾကားမႈပုံစံအား ျပင္းထန္စြာကန္႕ကြက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႕အတူ လတ္တေလာ ျပသ၁နာျဖစ္ေနေသာ ရာထူးတိုး အေျပာင္း အေရႊ႕ကိစၥသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစြန္းထြက္ ျပသ၁နာျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလ်ာ႕ခ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ား အျမန္ေပၚေပါက္ႏိုင္ ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္ အေရးႀကီးမည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒ၊ တကၠသိုလ္ ပဋိဉာဏ္မ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ပါ၀င္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ အားထုတ္ေရးဆြဲ ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
 
ရာထူးတိုး အေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥမ်ားကို အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္အလိုက္ စီမံခန္႕ခြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရာထူးတိုးႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ လက္ေတြ႕တြင္ မည္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမွ် ျဖစ္ထြန္းျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ကို ဆန္႕က်င္ေနသည့္ သေဘာမ်ား သက္ေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment