ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကာလေနာက္ပိုင္းမတိုင္မီ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ေသာ လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာ္ကမယ္၊ ႀကဳံၾကပ္၊ သာယာကုန္း၊ သံဒိဇီးျဖဴကုန္း ဆက္သြယ္ေသာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း၏ လမ္းအဆင့္ သတ္မွတ္ ခ်က္အရ Class(A)တြင္ ပါဝင္ေသာ လမ္းျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကာလေနာက္ပိုင္း မတိုင္မီ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ေသာ လမ္းအျဖစ္ ႏွစ္အလိုက္ရန္ပံုေငြ ခြဲေဝရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒးဒရဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ၫိဳက ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာ္ကမယ္၊ ႀကဳံၾကပ္၊ သာယာကုန္း၊ သံဒိဇီးျဖဴကုန္း ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းအရွည္ ၁၄ မိုင္ ၆ ဖာလုံအား ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာ္ကမယ္၊ ႀကဳံၾကပ္၊ သာယာကုန္း၊ သံဒိဇီးျဖဴကုန္း ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းအရွည္သည္ ၁၄ မိုင္ ၆ ဖာလုံရွိၿပီး ေျမသားလမ္း (၈)မိုင္၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း(၂)မိုင္(၄.၄)ဖာလံု၊ ကြန္ကရစ္လမ္း(၆.၆) ဖာလံုတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ေျမသားလမ္းသစ္(၃)မိုင္(၃)ဖာလံု ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္း၏ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၂)မိုင္(၄.၄)ဖာလံု အေပၚတြင္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၁)မိုင္(၁.၈)ဖာလံုခင္းရန္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ျမကန္သာ ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment